Chào mừng kỷ niệm 94 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/2024)- Kỷ niệm 94 năm Ngày thành lập Đảng bộ tỉnh Khánh Hòa (24/02/1930 - 24/02/2024)- CHÀO MỪNG KỶ NIỆM 83 NĂM NGÀY BÁC HỒ VỀ NƯỚC, TRỰC TIẾP LÃNH ĐẠO CÁCH MẠNG VIỆT NAM (28/01/1941 - 28/01/2024) - ĐẢNG BỘ KHỐI CÁC CƠ QUAN TỈNH KHÁNH HÒA TÍCH CỰC HỌC TẬP, QUÁN TRIỆT, TRIỂN KHAI THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐẢNG BỘ TỈNH LẦN THỨ XVIII, ĐẠI HỘI ĐẢNG BỘ KHỐI LẦN THỨ VIII - DI CHÚC CỦA CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH, LỜI CỦA NON SÔNG ĐẤT NƯỚC - CHÀO MỪNG KỶ NIỆM 370 NĂM XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN TỈNH KHÁNH HÒA. CHÀO MỪNG ĐẠI HỘI CÔNG ĐOÀN TỈNH KHÁNH HÒA LẦN THỨ XI, NHIỆM KỲ 2023-2028.
Thứ Bảy, 13/04/2024 02:52

Bộ máy tổ chức

Bộ máy tổ chức Liên hiệp các tổ chức Hữu nghị tỉnh Khánh Hòa
Khóa VII (2020-2025)

Sơ đồ tổ chức Liên hiệp các tổ chức Hữu nghị tỉnh Khánh Hòa

Cơ quan lãnh đạo cao nhất của Liên hiệp là Đại hội đại biểu Liên hiệp các tổ chức Hữu nghị tỉnh Khánh Hòa

Sơ đồ tổ chức của Liên hiệp các tổ chức Hữu nghị tỉnh Khánh Hòa, thường lệ 5 năm Đại hội một lần.

Ban Chấp hành gồm các đại biểu của tất cả các Hội thành viên và một số ủy viên khác do Ban Thường vụ khóa chức trước giới thiệu.

Ban Chấp hành bầu ra Ban Thường vụ và Ban Kiểm tra.

Dưới đây là sơ đồ chức của Liên hiệp các tổ chức Hữu nghị tỉnh Khánh Hòa:

Chức năng và nhiệm vụ của các tổ chức tham mưu giúp việc của Liên Hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh

Đại hội

 1. Đại hội gồm:
  1. Đại hội Đại biểu: Đại hội đại biểu của Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Khánh Hòa là cơ quan lãnh đạo cao nhất, được triệu tập 05 năm một lần với sự tham gia của các Ủy viên Ban chấp hành và đại biểu của các tổ chức thành viên.
  2. Đại hội Đại biểu bất thường: là Đại hội được triệu tập khi có ít nhất 2/3 các tổ chức thành viên yêu cầu.
 2. Đại hội có nhiệm vụ và quyền hạn:
  1. Thông qua báo cáo công tác của Ban chấp hành, thảo luận và quyết định phương hướng và nhiệm vụ của Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Khánh Hòa.
  2. Thông qua Điều lệ sửa đổi, bổ sung (nếu có).
  3. Hiệp thương bầu Ban chấp hành của Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Khánh Hòa.
  4. Quyết định những vấn đề quan trọng khác của Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Khánh Hòa.

Ban Chấp hành

Ban Chấp hành là cơ quan lãnh đạo của Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Khánh Hòa giữa hai nhiệm kỳ đại hội.

 1. Ban Chấp hành gồm Chủ tịch, các Phó Chủ tịch, Ủy viên thư ký của Liên hiệp các tổ chức Hữu nghị Khánh Hòa, một số các ủy viên là lãnh đạo các hội hữu nghị và các ủy viên do Đại hội Đại biểu hiệp thương bầu ra từ các đơn vị thành viên của Liên hiệp.
 2. Ban Chấp hành mỗi năm họp 02 lần. Căn cứ vào yêu cầu công việc, Chủ tịch Liên hiệp có thể triệu tập họp bất thường hoặc mở rộng.
 3. Hội nghị Ban Chấp hành có các nhiệm vụ và quyền hạn:
  1. Thảo luận và thông qua báo cáo của Ban Thường vụ; quyết định chương trình và kế hoạch hoạt động hàng năm giữa hai kỳ hội nghị Ban Chấp hành;
  2. Thông qua số lượng, danh sách Ban Thường vụ và thay đổi nhân sự Ban Thường vụ theo đề nghị của Chủ tịch Liên hiệp;
  3. Quyết định công nhận hoặc không công nhận tư cách tổ chức thành viên và Uỷ viên Ban Chấp hành.
   Ban Chấp hành triệu tập Đại hội Đại biểu bất thường khi có ít nhất 2/3 các tổ chức thành viên yêu cầu.

Ban Thường vụ

Ban Thường vụ do Ban Chấp hành hiệp thương cử ra làm nhiệm vụ chỉ đạo hoạt động của Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Khánh Hòa giữa hai kỳ họp của Ban chấp hành.

 1. Ban Thường vụ gồm Chủ tịch, các Phó Chủ tịch, Ủy viên Thư ký và một số Ủy viên do Ban Chấp hành hiệp thương bầu ra.
 2. Ban Thường vụ có nhiệm vụ:
  1. Cụ thể hoá các quyết định của Ban Chấp hành và tổ chức chỉ đạo và thực hiện các quyết định đó; hướng dẫn thực hiện Điều lệ của Liên hiệp.
  2. Kiểm tra việc thực hiện phương hướng, nhiệm vụ, chương trình, kế hoạch hoạt động của Liên hiệp các Tổ chức hữu nghị Việt Nam;
  3. Chuẩn bị nội dung cho hội nghị Ban chấp hành;
  4. Thông qua chức năng, nhiệm vụ và danh sách Ban Thư ký theo đề nghị của Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Khánh Hòa;
 3. Ban Thường vụ họp ba tháng một lần. Khi cần thiết, Chủ tịch có thể triệu tập cuộc họp bất thường.

Ban Thường trực

Ban Thường trực do Ban Chấp hành hiệp thương bầu ra, chỉ đạo hoạt động của Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Khánh Hòa giữa hai kỳ hội nghị Ban Thường trực.

 1. Ban Thường trực gồm Chủ tịch, các Phó Chủ tịch và Ủy viên thư ký.
 2. Ban Thường trực có nhiệm vụ:
  1. Điều hành trực tiếp cơ quan chuyên trách Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Khánh Hòa; tổ chức thực hiện Nghị quyết của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ.
  2. Kiểm tra đôn đốc việc thực hiện phương hướng, nhiệm vụ, chương trình kế hoạch hoạt động của Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Khánh Hòa.
  3. Tham mưu cho lãnh đạo tỉnh và các ban ngành về các chế độ, chính sách của cơ quan chuyên trách và những vấn đề liên quan đến công tác ngoại giao nhân dân.
  4. Quyết định khen thưởng và đề xuất khen thưởng lên Ủy ban nhân dân tỉnh, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam, Thủ tướng Chính phủ và Chủ tịch nước khen thưởng.
  5. Ban Thường trực mỗi tháng họp một lần, khi cần có thể họp bất thường.

Ban Kiểm tra

Ban Kiểm tra do Đại hội Đại biểu hiệp thương bầu ra gồm

Trưởng ban và các Uỷ viên.

Ban Kiểm tra có nhiệm vụ:

– Kiểm tra việc thực hiện, chấp hành Điều lệ, Nghị quyết và các quy định của Liên hiệp.

– Xem xét và giải quyết các đơn khiếu tố, khiếu nại kỷ luật của các thành viên, hội viên Liên hiệp.

Ủy viên Thư ký

Ủy viên thư ký do Ban Thường trực cử ra, có nhiệm vụ giúp việc và chịu sự lãnh đạo, phân công công việc của Chủ tịch, Phó Chủ tịch và Ban chấp hành:

– Chuẩn bị nội dung, chương trình các cuộc họp Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và cơ quan Thường trực Liên hiệp.

– Theo dõi và báo cáo Ban Thường trực công tác tổ chức triển khai thực hiện các chương trình, kế hoạch hoạt động của Liên hiệp.

– Giải quyết một số công việc khác theo sự chỉ đạo của Chủ tịch Liên hiệp.

Cơ quan Thường trực

Cơ quan thường trực của Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Khánh Hòa là đơn vị chuyên trách được nhà nước phân bổ biên chế, cấp ngân sách hàng năm và cơ sở vật chất để thực hiện nhiệm vụ chính trị đối ngoại mà Đảng và Nhà nước giao cho. Cán bộ, công chức viên chức của cơ quan thường trực được điều chỉnh theo luật cán bộ công chức và luật viên chức.

Cơ quan thường trực của Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Khánh Hòa do Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Khánh Hòa đứng đầu. Cơ cấu của cơ quan thường trực gồm Văn phòng, các Ban chức năng và các đơn vị sự nghiệp trực thuộc.

Cơ quan thường trực của Liên hiệp có trách nhiệm giúp Chủ tịch tổ chức mọi hoạt động của Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Khánh Hòa.

Văn phòng

Nhiệm vụ chủ yếu:

– Tham mưu, tổng hợp, báo cáo tình hình hoạt động của Liên Hiệp và các hội thành viên. Hàng tháng, hàng quý tham mưu báo cáo tổng hợp tình hình hoạt động cho lãnh đạo cơ quan.

– Tổng hợp, báo cáo kết quả thông tin công tác đối ngoại của cơ quan cho các Sở, Ngành các cơ quan khi có yêu cầu.

– Chuẩn bị các nội dung cho các kỳ họp BCH, BTV.

– Tiếp nhận Công văn đến, phát hành Công văn đi, thực hiện công tác lưu trữ, quản lý sử dụng chứng từ và con dấu theo đúng qui định; in ấn tài liệu phục vụ cho các hoạt động của cơ quan.

– Tổ chức công tác hành chính, quản trị trong cơ quan: đón tiếp, bố trí lịch làm việc của khách với Thường trực Liên hiệp; chuẩn bị các điều kiện đảm bảo phục vụ tốt cho các cuộc hội họp, làm việc, tiếp khách… theo kế hoạch của Thường trực phê duyệt; đảm bảo trật tự, an toàn và vệ sinh của cơ quan; chịu trách nhiệm mua sắm, bảo quản, bảo dưỡng, quản lý cơ sở vật chất và phát huy hiệu quả phục vụ công tác của cơ quan.

– Củng cố phát triển tổ chức và đẩy mạnh hoạt động của các hội thành viên.

– Tập hợp, đoàn kết và phát huy tiềm năng các Hội viên, kiều bào thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước.

– Phản ánh nguyện vọng và ý kiến đóng góp của Hội viên với Đảng, Nhà nước và Mặt trận tổ quốc Việt Nam tỉnh.

– Đánh máy, in ấn tài liệu, văn thư, lưu trữ các Chỉ thị, Nghị Quyết của Đảng, Nhà nước.

– Tài chính, kế toán, thủ quỹ đúng chế độ chính sách pháp luật, bảo đảm kinh phí hoạt động cho Liên Hiệp, các hội thành viên, cho Bản tin và Website, hoạt động dãy nhà 1A.

– Công tác thi đua trong khối các tổ chức xã hội 1 của tỉnh và tổ chức thi đua trong các hội thành viên thuộc Liên Hiệp.

– Lái xe, tạp vụ, bảo vệ cơ quan.

– Đề xuất với Thường trực và Thủ trưởng cơ quan về việc chăm lo cải thiện điều kiện làm việc và đời sống vật chất, tinh thần cho đội ngũ cán bộ của cơ quan trên cơ sở phù hợp với chủ trương chính sách của Nhà nước và điều kiện của cơ quan.

Ban Hữu nghị

Nhiệm vụ chủ yếu:

– Tổ chức các hoạt động nhân các ngày kỷ niệm, ngày thành lập …để củng cố và tăng cường quan hệ đoàn kết và hữu nghị, cổ vũ và hỗ trợ sự hợp tác quốc tế, văn hóa, khoa học kỹ thuật giữa nhân dân Khánh Hòa và nhân dân các nước.

– Gởi thư thăm hỏi và chúc mừng nhân các ngày kỷ niệm các nước để tranh thủ sự đồng tình và ủng hộ rộng rãi của nhân dân các nước với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ đất nước của nhân dân Việt Nam và nhân dân Khánh Hòa.

– Phối hợp cùng với cơ quan, đơn vị trong tỉnh, các hội quần chúng, các đơn vị thành viên tích cực vận động viện trợ của các tổ chức hòa bình, đoàn kết hữu nghị, các tổ chức phi chính phủ và các cá nhân trong và ngoài nước nhằm góp phần vào công cuộc phát triển kinh tế – xã hội, khoa học – công nghệ, môi trường,… và cứu trợ nhân đạo cho nhân dân tỉnh Khánh Hòa.

– Hướng dẫn và các tổ chức các hoạt động vì hoà bình, đoàn kết, hữu nghị.

– Thực hiện những nhiệm vụ do  Lãnh đạo Liên hiệp phân công.

Ban Phi chính Phủ

Nhiệm vụ chủ yếu:

– Tham gia góp ý kiến xây dựng các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan đến công tác đối ngoại nhân dân; kiến nghị với cơ quan nhà nước có thẩm quyền đối với các vấn đề liên quan tới sự phát triển và lĩnh vực hoạt động của Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Khánh Hòa;

– Tổ chức nghiên cứu, đề xuất kiến nghị về các vấn đề liên quan đến lĩnh vực hoạt động của Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Khánh Hòa và công tác đối ngoại nhân dân;

– Hướng dẫn, hỗ trợ các tổ chức thành viên trong hoạt động hoà bình, đoàn kết, hữu nghị, hợp tác nhân dân và vận động, điều phối viện trợ phi chính phủ nước ngoài;

– Theo dõi, hổ trợ các tổ chức phi chính phủ được Lãnh đạo phân công.