Chào mừng kỷ niệm 94 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/2024)- Kỷ niệm 94 năm Ngày thành lập Đảng bộ tỉnh Khánh Hòa (24/02/1930 - 24/02/2024)- CHÀO MỪNG KỶ NIỆM 83 NĂM NGÀY BÁC HỒ VỀ NƯỚC, TRỰC TIẾP LÃNH ĐẠO CÁCH MẠNG VIỆT NAM (28/01/1941 - 28/01/2024) - ĐẢNG BỘ KHỐI CÁC CƠ QUAN TỈNH KHÁNH HÒA TÍCH CỰC HỌC TẬP, QUÁN TRIỆT, TRIỂN KHAI THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐẢNG BỘ TỈNH LẦN THỨ XVIII, ĐẠI HỘI ĐẢNG BỘ KHỐI LẦN THỨ VIII - DI CHÚC CỦA CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH, LỜI CỦA NON SÔNG ĐẤT NƯỚC - CHÀO MỪNG KỶ NIỆM 370 NĂM XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN TỈNH KHÁNH HÒA. CHÀO MỪNG ĐẠI HỘI CÔNG ĐOÀN TỈNH KHÁNH HÒA LẦN THỨ XI, NHIỆM KỲ 2023-2028.
Thứ Tư, 21/02/2024 08:29

Quy chế hoạt động

NHIỆM VỤ VÀ QUYỀN HẠN

Nhiệm vụ

Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Khánh Hòa có nhiệm vụ:

 1. Tiến hành các hoạt động nhằm:
  1. Phát triển sự hiểu biết lẫn nhau, củng cố và tăng cường quan hệ đoàn kết và hữu nghị, cổ vũ và hỗ trợ sự hợp tác quốc tế, văn hóa, khoa học kỹ thuật giữa nhân dân Khánh Hòa và nhân dân các nước.
  2. Tranh thủ sự đồng tình và ủng hộ rộng rãi của nhân dân các nước với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ đất nước của nhân dân Việt Nam và nhân dân Khánh Hòa.
  3. Ủng hộ sự nghiệp đấu tranh chính nghĩa của nhân dân các nước, góp phần vào cuộc đấu tranh chung vì hòa bình, độc lập dân tộc, dân chủ và tiến bộ xã hội.
 2. Phối hợp cùng với cơ quan, đơn vị trong tỉnh, các hội quần chúng, các đơn vị thành viên tích cực vận động viện trợ của các tổ chức hòa bình, đoàn kết hữu nghị, các tổ chức phi chính phủ và các cá nhân trong và ngoài nước nhằm góp phần vào công cuộc phát triển kinh tế – xã hội, khoa học – công nghệ, môi trường,… và cứu trợ nhân đạo cho nhân dân tỉnh Khánh Hòa.
 3. Hướng dẫn các tổ chức thành viên trong hoạt động hoà bình, đoàn kết, hữu nghị, hợp tác quốc tế và vận động, điều phối viện trợ phi chính phủ nước ngoài.
 4. Thực hiện những nhiệm vụ do Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh và Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam giao.

Quyền hạn

Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Khánh Hòa có quyền:

 1. Thiết lập các mối quan hệ hòa bình, đoàn kết, hữu nghị, hợp tác với các tổ chức tương ứng, các tổ chức phi chính phủ, các cá nhân nước ngoài.
 2. Quan hệ trực tiếp với Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam, với các tổ chức hữu nghị ở Trung Ương và các cơ quan hữu quan cũng như các hội quần chúng ở địa phương.
 3. Tổ chức các hình thức sinh hoạt và hoạt động thích hợp trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa không trái với pháp luật Nhà nước và qui định của địa phương, nhằm phục vụ công tác đối ngoại nhân dân, khai thác viện trợ nhân đạo trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa.
 4. Thành lập các tổ chức phù hợp trực thuộc để phục vụ cho việc tổ chức triển khai hiệu quả hoạt động của Liên hiệp.
  Thành lập pháp nhân trực thuộc Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Khánh Hòa nhằm huy động lực lượng cộng tác viên hỗ trợ tổ chức triển khai các sự kiện giao lưu hữu nghị, hợp tác quốc tế và vận động viện trợ phi chính phủ nước ngoài cho các dự án từ thiện nhân đạo và phát triển trên địa bàn tỉnh.
  Kết nạp các Hội hữu nghị song phương và đa phương, các tổ chức tự nguyện làm thành viên; phối hợp hoạt động giữa các tổ chức thành viên thực hiện điều lệ của Liên hiệp, hướng dẫn và tạo điều kiện cho các tổ chức thành viên hoạt động có hiệu quả.
 5. Vận động, quyên góp kinh phí và hoạt động kinh tế đúng pháp luật để gây quỹ nhằm phục vụ đúng mục đích hoạt động của Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Khánh Hòa.

TỔ CHỨC THÀNH VIÊN

Thành viên

 1. Thành viên của Liên hiệp gồm có:
  1. – Các Hội hữu nghị song phương và đa phương của tỉnh;
  2. – Các sở, ban, ngành thuộc tỉnh; các đơn vị, tổ chức hoạt động nhằm mục tiêu củng cố và phát triển quan hệ hữu nghị, vì hòa bình và hợp tác trong các lĩnh vực kinh tế, khoa học công nghệ, văn hóa – xã hội giữa nhân dân Khánh Hòa và bạn bè quốc tế.
 2. Điều kiện:
  1. Thừa nhận điều lệ và chấp hành quy chế hoạt động; chịu sự hướng dẫn của Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Khánh Hòa.
  2. Mọi hoạt động phải phù hợp với Pháp luật của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, tuân thủ các qui định của chính quyền Nhà nước địa phương.

Thể thức công nhận thành viên của Liên hiệp

 1. Các tổ chức tự nguyện xin trở thành thành viên của Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Khánh Hòa, có đủ điều kiện tại điều 7 của điều lệ này sẽ được Ban thường trực xem xét trình hội nghị Ban chấp hành Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Khánh Hòa kết nạp làm thành viên.
 2. Ban Chấp hành Liên hiệp xem xét quyết định xóa tên trong danh sách thành viên đối với các tổ chức thành viên hoạt động không phù hợp với Điều lệ của Liên hiệp hoặc có đơn xin ra khỏi Liên hiệp.

Quyền hạn và nghĩa vụ của các tổ chức thành viên

 1. Quyền hạn:
  1. Được cử đại biểu đi dự Đại hội Đại biểu của Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Khánh Hòa.
  2. Được đề cử, ứng cử vào Ban Chấp hành của Liên hiệp theo điều lệ của Liên hiệp (Thông qua Hội nghị Hiệp thương).
  3. Được gây quỹ đúng với Pháp luật của Nhà nước Việt Nam.
  4. Được tổ chức các sinh hoạt và giao lưu Quốc tế phù hợp với qui định của địa phương và của Liên hiệp.
  5. Được Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam giúp đỡ, tạo điều kiện trong hoạt động như thông tin, đào tạo cán bộ,… và bảo vệ quyền lợi chính đáng của thành viên.
  6. Được đề nghị sửa đổi, bổ sung vào Quy chế hoạt động của Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Khánh Hòa.
 2. Nghĩa vụ:
  1. Chấp hành đầy đủ Điều lệ và Quy chế hoạt động của Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Khánh Hòa.
  2. Tích cực tham gia các chương trình, kế hoạch hoạt động đối ngoại nhân dân của Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Khánh Hòa; phối hợp và giúp đỡ các tổ chức thành viên khác trong hoạt động ngoại giao nhân dân.