Chào mừng kỷ niệm 94 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/2024)- Kỷ niệm 94 năm Ngày thành lập Đảng bộ tỉnh Khánh Hòa (24/02/1930 - 24/02/2024)- CHÀO MỪNG KỶ NIỆM 83 NĂM NGÀY BÁC HỒ VỀ NƯỚC, TRỰC TIẾP LÃNH ĐẠO CÁCH MẠNG VIỆT NAM (28/01/1941 - 28/01/2024) - ĐẢNG BỘ KHỐI CÁC CƠ QUAN TỈNH KHÁNH HÒA TÍCH CỰC HỌC TẬP, QUÁN TRIỆT, TRIỂN KHAI THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐẢNG BỘ TỈNH LẦN THỨ XVIII, ĐẠI HỘI ĐẢNG BỘ KHỐI LẦN THỨ VIII - DI CHÚC CỦA CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH, LỜI CỦA NON SÔNG ĐẤT NƯỚC - CHÀO MỪNG KỶ NIỆM 370 NĂM XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN TỈNH KHÁNH HÒA. CHÀO MỪNG ĐẠI HỘI CÔNG ĐOÀN TỈNH KHÁNH HÒA LẦN THỨ XI, NHIỆM KỲ 2023-2028.
Thứ Ba, 28/05/2024 04:18

Thông báo Kế hoạch tổ chức Giải báo chí về xây dựng Đảng tỉnh Khánh Hòa lần thứ II và hưởng ứng tham gia Giải báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng (Giải Búa liềm vàng) lần thứ VII – năm 2022

       Thực hiện Kế hoạch số 76-KH/TU, ngày 16/5/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Khánh Hòa về tổ chức Giải báo chí về xây dựng Đảng tỉnh Khánh Hòa lần thứ II và phát động hưởng ứng tham gia Giải báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng (Giải Búa liềm vàng) lần thứ VII-năm 2022, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh Khánh Hòa thông báo đến các hội thành viên tham gia hưởng ứng các giải báo chí về xây dựng Đảng.

Đính kèm Nội dung Kế hoạch giải tại địa chỉ:

https://www.khanhhoa.gov.vn/vi/tin-tuc-noi-bat/ke-hoach-to-chuc-giai-bao-chi-ve-xay-dung-dang-tinh-khanh-hoa-lan-thu-ii-va-huong-ung-tham-gia-giai-bao-chi-toan-quoc-ve-xay-dung-dang-giai-bua-liem-vang-lan-thu-vii-nam-2022