Chào mừng kỷ niệm 93 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/2023)- Kỷ niệm 93 năm Ngày thành lập Đảng bộ tỉnh Khánh Hòa (24/02/1930 - 24/02/2023)- CHÀO MỪNG KỶ NIỆM 82 NĂM NGÀY BÁC HỒ VỀ NƯỚC, TRỰC TIẾP LÃNH ĐẠO CÁCH MẠNG VIỆT NAM (28/01/1941 - 28/01/2023) - ĐẢNG BỘ KHỐI CÁC CƠ QUAN TỈNH KHÁNH HÒA TÍCH CỰC HỌC TẬP, QUÁN TRIỆT, TRIỂN KHAI THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐẢNG BỘ TỈNH LẦN THỨ XVIII, ĐẠI HỘI ĐẢNG BỘ KHỐI LẦN THỨ VIII - DI CHÚC CỦA CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH, LỜI CỦA NON SÔNG ĐẤT NƯỚC - CHÀO MỪNG KỶ NIỆM 370 NĂM XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN TỈNH KHÁNH HÒA. CHÀO MỪNG ĐẠI HỘI CÔNG ĐOÀN TỈNH KHÁNH HÒA LẦN THỨ XI, NHIỆM KỲ 2023-2028.
Thứ Ba, 12/12/2023 02:08

Vẹn nguyên giá trị lịch sử để soi rọi tương lai

Cách đây tròn 100 năm, ngày 7-11-1907, thế giới chứng kiến cuộc Cách mạng Tháng Mười Nga vĩ đại nổ ra và thắng lợi. Cuộc cách mạng rung chuyển thế giới đã đưa chủ nghĩa xã hội từ lý luận trở thành hiện thực. Thắng lợi của Cách mạng Tháng Mười và những gì mà cuộc cách mạng này tạo ra có sức lan tỏa, cổ vũ, lôi cuốn, thúc đẩy mãnh liệt đối với phong trào cách mạng xã hội chủ nghĩa, phong trào đấu tranh giải phóng dân tộc và phong trào công nhân quốc tế, làm sụp đổ hoàn toàn hệ thống thuộc địa của thực dân, đế quốc ở châu Á, châu Phi, châu Mỹ la-tinh. Đánh giá về vai trò, ý nghĩa của Cách mạng Tháng Mười Nga, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã khẳng định: “Giống như mặt trời chói lọi, Cách mạng Tháng Mười chiếu sáng khắp năm châu, thức tỉnh hàng triệu người bị áp bức, bóc lột trên trái đất. Trong lịch sử loài người chưa từng có cuộc cách mạng nào có ý nghĩa to lớn và sâu xa như thế”.


Sau bao năm bôn ba tìm đường cứu nước, tháng 7-1920 lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc đã đọc được “Sơ thảo lần thứ nhất những Luận cương về các vấn đề dân tộc và vấn đề thuộc địa của V.I.Lênin”. Bằng phương pháp luận khoa học, nhãn quan chính trị sắc bén, trí tuệ vượt trội Người đã xác định rõ: “Cách mạng Việt Nam muốn thành công phải đi theo con đường của V.I.Lênin, con đường Cách mạng Tháng Mười Nga; muốn cứu nước và giải phóng dân tộc không có con đường nào khác con đường cách mạng vô sản”. Những thành tựu to lớn và có ý nghĩa của nước ta hôm nay là minh chứng con đường mà Đảng, Chủ tịch Hồ Chí Minh và dân tộc ta lựa chọn.

Quan điểm của Lênin khi xây dựng chính quyền sau Cách mạng Tháng Mười đến nay vẫn vẹn nguyên giá trị: “Giành chính quyền đã khó nhưng giữ chính quyền lại càng khó hơn”, “Cách mạng phải biết tự bảo vệ và có sức mạnh tự bảo vệ”. Gốc rễ của sức mạnh ấy chính là mối liên hệ mật thiết giữa Đảng và nhân dân, bởi chính quyền là của dân, do dân và vì dân. Sự sụp đổ của mô hình xã hội chủ nghĩa Liên Xô ngay trên quê hương Cách mạng Tháng Mười để lại cho chúng ta nhiều bài học lớn. Đó là việc Đảng Cộng sản đã tự để mất quyền lãnh đạo đất nước, tự suy yếu khi xa rời các nguyên tắc của Đảng, thỏa hiệp vô nguyên tắc đối với những lực lượng chống đối, Đảng ngày càng xa rời nhân dân, buông lỏng lĩnh vực tư tưởng, văn hóa để rối loạn xã hội bắt đầu từ rối loạn thông tin.

Kế thừa những giá trị của Cách mạng Tháng Mười, Việt Nam kiên định mục tiêu, lý tưởng của Đảng, tiếp tục đẩy mạnh toàn diện, đồng bộ công cuộc đổi mới, đưa đất nước phát triển nhanh, bền vững. Trước mắt, Đảng ta xác định phải tập trung xây dựng, chỉnh đốn Đảng, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, biểu hiện tự diễn biến, tự chuyển hóa trong nội bộ theo tinh thần NQ TW4 (khóa XII) gắn với với việc thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Những bài học lịch sử vẫn vẹn nguyên giá trị. Đảng có vững mạnh, trong sạch, được nhân dân tin yêu mới đủ sức lãnh đạo, đưa đất nước đi lên con đường xã hội chủ nghĩa với mục tiêu dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh.

Nguồn: http://www.baokhanhhoa.com.vn