Chào mừng kỷ niệm 94 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/2024)- Kỷ niệm 94 năm Ngày thành lập Đảng bộ tỉnh Khánh Hòa (24/02/1930 - 24/02/2024)- CHÀO MỪNG KỶ NIỆM 83 NĂM NGÀY BÁC HỒ VỀ NƯỚC, TRỰC TIẾP LÃNH ĐẠO CÁCH MẠNG VIỆT NAM (28/01/1941 - 28/01/2024) - ĐẢNG BỘ KHỐI CÁC CƠ QUAN TỈNH KHÁNH HÒA TÍCH CỰC HỌC TẬP, QUÁN TRIỆT, TRIỂN KHAI THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐẢNG BỘ TỈNH LẦN THỨ XVIII, ĐẠI HỘI ĐẢNG BỘ KHỐI LẦN THỨ VIII - DI CHÚC CỦA CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH, LỜI CỦA NON SÔNG ĐẤT NƯỚC - CHÀO MỪNG KỶ NIỆM 370 NĂM XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN TỈNH KHÁNH HÒA. CHÀO MỪNG ĐẠI HỘI CÔNG ĐOÀN TỈNH KHÁNH HÒA LẦN THỨ XI, NHIỆM KỲ 2023-2028.
Thứ Ba, 28/05/2024 23:31

NGHỊ QUYẾT Đại hội đại biểu Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Khánh Hòa lần thứ VII, nhiệm kỳ 2020-2025

NGHỊ QUYẾT

Đại hội đại biểu Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Khánh Hòa

lần thứ VII, nhiệm kỳ 2020-2025

 

Đại hội đại biểu Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Khánh Hòa lần thứ VII, nhiệm kỳ 2020 – 2025 tiến hành trong 02 ngày 30 – 31/7/2020 tại Thành phố Nha Trang. Đại hội đã nghe và thảo luận các Báo cáo kết quả thực hiện nghị quyết Đại hội nhiệm kỳ VI (2014 – 2020) và phương hướng nhiệm vụ nhiệm kỳ VII (2020 – 2025); Báo cáo kiểm điểm của Ban Chấp hành nhiệm kỳ VI (2014 – 2020), thông qua Điều lệ Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Khánh Hòa; bầu Ban Chấp hành Liên hiệp nhiệm kỳ VII (2020 – 2025). Đại hội đã vinh dự đón tiếp và lắng nghe ý kiến chỉ đạo của lãnh đạo tỉnh Khánh Hòa và lãnh đạo Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam tại Đại hội,

Đại hội đại biểu Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Khánh Hòa

QUYẾT NGHỊ

Đại hội thống nhất thông qua những nội dung trong dự thảo Báo cáo kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội nhiệm kỳ VI (2014 – 2020) và phương hướng nhiệm vụ nhiệm kỳ VII (2020 – 2025) trình Đại hội với các nội dung chủ yếu sau:

– Thống nhất đánh giá tình hình và kết quả hoạt động nhiệm kỳ qua với vai trò tích cực của Ban chấp hành; đồng thời nhìn nhận những hạn chế để có hướng khắc phục trong nhiệm kỳ đến.

– Thống nhất phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp trong nhiệm kỳ 2020 – 2025; tập trung nâng cao năng lực lãnh đạo và chất lượng đội ngũ cán bộ, chuyên viên; tiếp tục đổi mới, đẩy mạnh và nâng cao hiệu quả các hoạt động đối ngoại nhân dân trên địa bàn tỉnh, chủ động mở rộng quan hệ hữu nghị, hợp tác của nhân dân Khánh Hòa nhằm góp phần củng cố, tăng cường quan hệ hữu nghị và hợp tác giữa nhân dân Việt Nam, nhân dân Khánh Hòa với nhân dân các nước phục vụ cho nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội của tỉnh.

          Đại hội thống nhất xác định nhiệm vụ trọng tâm trong nhiệm kỳ VII (2020 – 2025) như sau:

  1. Bám sát và tiếp tục triển khai thực hiện hiệu quả các Chỉ thị số 28-CT/TW, ngày 02/12/2008 về tiếp tục đổi mới và nâng cao hiệu quả hoạt động của Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam, Chỉ thị số 04-CT/TW, ngày 06/7/2011 về tiếp tục đổi mới và nâng cao hiệu quả của công tác đối ngoại nhân dân trong tình hình mới, Chỉ thị số 38-CT/TW, ngày 19/9/2019 về tiếp tục đổi mới, phát huy vai trò và nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam trong tình hình mới, Chỉ thị số 18-CT/TU ngày 15/5/2008 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Khánh Hòa về tăng cường, mở rộng và đổi mới công tác đối ngoại nhân dân.
  2. Mở rộng và triển khai tốt các hoạt động hòa bình, đoàn kết hữu nghị và phát triển

– Chủ động tổ chức các sự kiện chính trị – đối ngoại, phối hợp tổ chức các đoàn ra, tiếp đón các đoàn vào, qua đó tăng cường quan hệ với các cơ quan lãnh sự, các hiệp hội doanh nghiệp, tổ chức nhân dân các nước. Giữ vững mối quan hệ với các đối tác hiện có và tiếp tục mở rộng quan hệ với các đối tác mới trên nhiều lĩnh vực nhằm thu hút đầu tư đáp ứng nhu cầu phát triển của địa phương trên nhiều lĩnh vực như văn hóa, xã hội, giáo dục, khoa học kỹ thuật…

– Tiếp tục phát triển các mối quan hệ hữu nghị, hợp tác phát triển với các tổ chức nhân dân các nước, củng cố và xây dựng quan hệ với các nước ASEAN, các nước có quan hệ đối tác chiến lược với Việt Nam, với tỉnh Khánh Hòa ở châu Á, châu Âu, châu Mỹ.

  1. Đẩy mạnh và nâng cao hiệu quả công tác phi chính phủ nước ngoài

– Xây dựng kế hoạch phối hợp với các ban ngành, địa phương về những nhu cầu thiết yếu về xóa đói giảm nghèo, nhân đạo từ thiện, an sinh xã hội, bảo vệ môi trường… khi có điều kiện kịp thời giới thiệu với các đối tác, trong đó chú trọng  việc chủ động quan hệ, vận động chính trị để có thêm nhiều tổ chức phi chính phủ nước ngoài gắn bó, bảo vệ lợi ích của Việt Nam, ủng hộ Việt Nam trong giải quyết các vấn đề phức tạp liên quan đến tình hữu nghị giữa nước ta với các nước trên thế giới.

  1. Tiếp tục đẩy mạnh công tác Kiều bào

– Tổ chức các sự kiện cho Kiều bào được gặp gỡ và giao lưu nhân các ngày lễ tết của dân tộc.

– Thông qua Kiều bào, giới thiệu về đường lối chủ trương chính sách của Đảng và Nhà nước, về quê hương, đất nước, con người Việt Nam… cùng với Kiều bào tham gia các hoạt động chính trị đối ngoại của địa phương ,tăng cường mối quan hệ gắn bó giữa Kiều bào với quê hương Việt Nam. Qua Kiều bào xây dựng kênh thông tin đối ngoại nhằm tuyên truyền sâu rộng hơn về chủ trương, chính sách của Việt Nam với bạn bè quốc tế.

  1. Tiếp tục củng cố, kiện toàn và phát huy các hội hữu nghị song phương và đa phương ngày thêm vững mạnh, phối hợp chặt chẽ với các ngành, các cấp xây dựng lực lượng ngoại giao nhân dân đủ mạnh và rộng khắp nhằm giương cao lá cờ hữu nghị, hòa bình, đoàn kết đến với bạn bè quốc tế.

– Chú trọng củng cố và phát triển tổ chức Liên hiệp vững mạnh đồng thời nâng cao năng lực của cán bộ chuyên trách về chuyên môn nghiệp vụ, ngoại ngữ và bản lĩnh chính trị. Tiếp tục hoàn thiện đề án xây dựng bộ máy cơ quan Liên hiệp, lập quy hoạch chiến lược về công tác cán bộ đủ năng lực chuyên môn, nghiệp vụ, bản lĩnh chính trị đảm bảo tính kế thừa cho nhiệm kỳ sau, tiếp tục cải tiến phương thức hoạt động phù hợp với nhu cầu phát triển của đổi mới và hội nhập.

  1. Tiếp tục nâng cao và mở rộng công tác thông tin đối ngoại, từng bước hoàn thiện công tác tham mưu cho lãnh đạo tỉnh về công tác ngoại giao nhân dân, xây dựng hệ thống thông tin đối ngoại của Liên hiệp ngày thêm vững chắc.

– Củng cố, tổ chức lại công tác nghiên cứu, tham mưu; nâng cao chất lượng công tác thông tin đối ngoại và tuyên truyền có chiều sâu để làm tốt công tác dân vận, tuyên truyền đối với nhân dân trong tỉnh và đối với nhân dân các nước trên thế giới.

– Đầu tư có chiều sâu và trên diện rộng cho công tác Kiều bào, ngoài mục tiêu thực hiện tốt Nghị quyết 36-NQ/TW của Bộ Chính trị, Kiều bào sẽ là lực lượng cộng tác viên tuyên truyền có chất lượng và hiệu quả trong việc thông tin đối ngoại, giới thiệu cho bạn bè quốc tế hiểu sâu hơn, đúng hơn về đất nước con người Việt Nam, Khánh Hòa.

Đại hội đã thống nhất bầu Ban Chấp hành Liên hiệp các Tổ chức hữu nghị Khánh Hòa gồm 33 đồng chí, Ban Thường vụ gồm 07 đồng chí, Thường trực gồm 03 đồng chí và Ban Kiểm tra gồm 03 đồng chí. Ban Chấp hành Liên hiệp nhiệm kỳ VII sớm hoàn chỉnh hồ sơ văn kiện Đại hội và kết quả bầu cử, báo cáo cơ quan quản lý Nhà nước có thẩm quyền để quyết định chuẩn y theo qui định.

Đại hội giao Ban Chấp hành Liên hiệp nhiệm kỳ VII căn cứ Nghị quyết Đại hội đại biểu Liên hiệp các tổ chức Hữu nghị Khánh Hòa và tình hình thực tế để xây dựng Chương trình làm việc, kế hoạch công tác và lãnh đạo hoạt động của cơ quan Thường trực và các tổ chức thành viên thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đại biểu Liên hiệp các tổ chức Hữu nghị Khánh Hòa lần thứ VII. Vì sự nghiệp quan trọng của công tác đối ngoại nhân dân trong tình hình mới, Đại hội kêu gọi các tổ chức thành viên, các tổ chức và cá nhân phát huy cao độ tinh thần quốc tế cao cả, đoàn kết sẻ chia tình hữu nghị giữa các nước và các dân tộc mãi mãi xanh tươi, đời đời bền vững./.