Chào mừng kỷ niệm 94 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/2024)- Kỷ niệm 94 năm Ngày thành lập Đảng bộ tỉnh Khánh Hòa (24/02/1930 - 24/02/2024)- CHÀO MỪNG KỶ NIỆM 83 NĂM NGÀY BÁC HỒ VỀ NƯỚC, TRỰC TIẾP LÃNH ĐẠO CÁCH MẠNG VIỆT NAM (28/01/1941 - 28/01/2024) - ĐẢNG BỘ KHỐI CÁC CƠ QUAN TỈNH KHÁNH HÒA TÍCH CỰC HỌC TẬP, QUÁN TRIỆT, TRIỂN KHAI THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐẢNG BỘ TỈNH LẦN THỨ XVIII, ĐẠI HỘI ĐẢNG BỘ KHỐI LẦN THỨ VIII - DI CHÚC CỦA CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH, LỜI CỦA NON SÔNG ĐẤT NƯỚC - CHÀO MỪNG KỶ NIỆM 370 NĂM XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN TỈNH KHÁNH HÒA. CHÀO MỪNG ĐẠI HỘI CÔNG ĐOÀN TỈNH KHÁNH HÒA LẦN THỨ XI, NHIỆM KỲ 2023-2028.
Thứ Ba, 28/05/2024 05:23

MỘT SỐ NHIỆM VỤ, GIẢI PHÁP CỦA LIÊN HIỆP CÁC TỔ CHỨC HỮU NGHỊ KHÁNH HÒA THỰC HIỆN CHỈ THỊ SỐ 12-CT/TW, NGÀY 05/01/2022 CỦA BAN BÍ THƯ TRUNG ƯƠNG ĐẢNG

Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng xác định “Xây dựng nền ngoại giao toàn diện, hiện đại với ba trụ cột là đối ngoại Đảng, ngoại giao Nhà nước và đối ngoại nhân dân”. Ngày 05/01/2022, Ban Bí thư Trung ương Đảng ban hành Chỉ thị số 12-CT/TW về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, nâng cao hiệu quả đối ngoại nhân dân trong tình hình mới (Chỉ thị số 12) khẳng định “công tác đối ngoại nhân dân là nhiệm vụ của toàn hệ thống chính trị, của mỗi đảng viên và người dân”.

Phát huy mạnh mẽ vai trò của Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Khánh Hòa – lực lượng nòng cốt của đối ngoại nhân dân trên địa bàn tỉnh, tích cực góp phần tăng cường quan hệ hữu nghị, hợp tác giữa nhân dân Khánh Hòa với nhân dân các nước, tạo nền tảng xã hội tích cực, thuận lợi, góp phần phát huy vai trò tiên phong của đối ngoại trong việc tạo lập và giữ vững môi trường hòa bình, ổn định, huy động các nguồn lực bên ngoài để phát triển đất nước, phát triển tỉnh, nâng cao vị thế và uy tín quốc tế của tỉnh Khánh Hòa; Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Khánh Hòa đã xây dựng Kế hoạch số 208/KH-LHHN, ngày 23/11/2022 để triển khai thực hiện Chỉ thị số 12 của Ban Bí thư, trong đó có các nhiệm vụ và giải pháp chính như sau:

Một là, tổ chức quán triệt Chỉ thị số 12, phối hợp với Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy và các sở ngành liên quan tuyên truyền, phổ biến, quán triệt và triển khai thực hiện Chỉ thị số 12 đến các chi bộ cơ sở, các cơ quan, tổ chức và đơn vị khác. Thông tin rộng rãi đến các tầng lớp nhân dân bằng nhiều hình thức phong phú, phù hợp như tọa đàm, chia sẻ thông tin, tổ chức cuộc thi tìm hiểu,… về nội dung Chỉ thị số 12 tại các địa phương trong tỉnh và trên các phương tiện thông tin của Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Khánh Hòa (trang web, Bản tin hữu nghị) để tuyên truyền rộng rãi về vị trí, vai trò, tầm quan trọng của đối ngoại nhân dân.

Hai là, đổi mới nội dung, phương thức, nâng cao hiệu quả, chất lượng hoạt động hòa bình, đoàn kết, hữu nghị. Tiếp tục củng cố, mở rộng, đa phương hóa, đa dạng hóa quan hệ đối ngoại, phát triển mạng lưới bạn bè và đối tác quốc tế đi vào chiều sâu, hiệu quả, thiết thực; thúc đẩy quan hệ với các đối tác lớn, đối tác quan trọng; củng cố và tăng cường hợp tác với các đối tác trong khu vực Đông Nam Á, nhất là các nước láng giềng. Chú trọng thu hút thế hệ trẻ, các nhóm có cảm tình với Việt Nam tham gia vào các hoạt động nhân dân, các hoạt động quảng bá văn hóa, du lịch, xúc tiến thương mại, đầu tư; tham gia các cơ chế hoạt động và hợp tác nhân dân phù hợp do các tổ chức bạn bè truyền thống thành lập và tổ chức. Có các hình thức sáng tạo, linh hoạt hỗ trợ bạn bè, đối tác truyền thống, tri ân phù hợp, kịp thời để củng cố và phát huy tình hữu nghị, truyền thống đoàn kết, hợp tác, giúp đỡ lẫn nhau.

Đại diện Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Khánh Hòa tặng hoa chúc mừng học viên  Campuchia nhân dịp kỷ niệm ngày Quốc khánh Vương quốc Campuchia. Ảnh- Đ.T

 Ba là, chủ động quán triệt chỉ đạo của Đảng, nâng cao nhận thức, ý thức của các tầng lớp nhân dân trong tỉnh về nhiệm vụ tham gia bảo vệ lợi ích quốc gia, dân tộc; tích cực tham gia các hoạt động phù hợp nhằm bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia, nhất là chủ quyền biển, đảo; bảo vệ, tuyên truyền thành tựu quyền con người, đấu tranh với các thế lực thù địch chống phá ta trên lĩnh vực dân chủ, nhân quyền, dân tộc, tôn giáo,… Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động, đấu tranh bảo vệ lợi ích quốc gia – dân tộc tại các cơ chế đa phương mà Việt Nam là thành viên.

Bốn là, nâng cao hiệu quả công tác thông tin đối ngoại, đổi mới mạnh mẽ nội dung, hình thức và tư duy về thông tin đối ngoại. Tăng cường công tác thông tin đa dạng, phong phú về tỉnh Khánh Hòa, các thành tựu trong xây dựng, phát triển, bảo vệ tổ quốc và hội nhập quốc tế phù hợp của tỉnh; quan hệ hòa bình, đoàn kết, hữu nghị và hợp tác giữa nhân dân Khánh Hòa với nhân dân các nước; đóng góp của các tổ chức phi chính phủ nước ngoài trong công cuộc xây dựng và phát triển kinh tế – xã hội tỉnh nhà.

Năm là, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác phi chính phủ nước ngoài (PCPNN). Tiếp tục thực hiện các quy định của Trung ương và địa phương về công tác quản lý, đăng ký hoạt động và vận động viện trợ PCPNN. Thực hiện tốt chức năng là cơ quan đầu mối về quan hệ, vận động viện trợ PCPNN trên địa bàn tỉnh; tích cực, chủ động triển khai Chương trình tăng cường hợp tác và vận động viện trợ phi chính phủ nước ngoài trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa giai đoạn 2020 – 2025; tăng cường gắn kết công tác quan hệ, vận động các tổ chức PCPNN với mục tiêu chính trị – đối ngoại và công tác hòa bình, đoàn kết, hữu nghị.

Với những giải pháp trọng tâm như trên, hy vọng trong thời gian tới hoạt động đối ngoại nhân dân của Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Khánh Hòa sẽ có những bước tiến mới, góp phần thực hiện thành công Chỉ thị số 12 của Ban Bí thư, đồng thời tăng cường tình đoàn kết, hữu nghị giữa nhân dân Khánh Hòa với nhân dân các nước và nâng tầm vị thế của Khánh Hòa trong mắt bạn bè quốc tế.

Thanh Lâm