Chào mừng kỷ niệm 94 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/2024)- Kỷ niệm 94 năm Ngày thành lập Đảng bộ tỉnh Khánh Hòa (24/02/1930 - 24/02/2024)- CHÀO MỪNG KỶ NIỆM 83 NĂM NGÀY BÁC HỒ VỀ NƯỚC, TRỰC TIẾP LÃNH ĐẠO CÁCH MẠNG VIỆT NAM (28/01/1941 - 28/01/2024) - ĐẢNG BỘ KHỐI CÁC CƠ QUAN TỈNH KHÁNH HÒA TÍCH CỰC HỌC TẬP, QUÁN TRIỆT, TRIỂN KHAI THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐẢNG BỘ TỈNH LẦN THỨ XVIII, ĐẠI HỘI ĐẢNG BỘ KHỐI LẦN THỨ VIII - DI CHÚC CỦA CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH, LỜI CỦA NON SÔNG ĐẤT NƯỚC - CHÀO MỪNG KỶ NIỆM 370 NĂM XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN TỈNH KHÁNH HÒA. CHÀO MỪNG ĐẠI HỘI CÔNG ĐOÀN TỈNH KHÁNH HÒA LẦN THỨ XI, NHIỆM KỲ 2023-2028.
Thứ Bảy, 20/04/2024 01:28

Một số giải pháp góp phần nâng cao chất lượng hoạt động đối ngoại nhân dân của tỉnh Khánh Hòa trong thời gian đến

   Đại hội Đảng lần thứ XIII đã xác định rõ nhiệm vụ của đối ngoại “Tiếp tục phát huy vai trò tiên phong của đối ngoại trong việc tạo lập và giữ vững môi trường hòa bình, ổn định, huy động các nguồn lực bên ngoài để phát triển đất nước, nâng cao vị thế và uy tín của đất nước. Xây dựng nền ngoại giao toàn diện, hiện đại với ba trụ cột là đối ngoại đảng, ngoại giao nhà nước và đối ngoại nhân dân”.

Hơn lúc nào hết, chúng ta cần phát huy vai trò của đối ngoại nhân dân để xây dựng nền tảng xã hội, đưa quan hệ giữa các quốc gia đi vào chiều sâu, ổn định, bền vững vì xây dựng môi trường hòa bình, hữu nghị, xây dựng lòng tin chính là để ngăn ngừa nguy cơ xung đột, chiến tranh từ sớm, từ xa. Đối ngoại nhân dân có đóng góp to lớn trong sự nghiệp cách mạng của dân tộc, vừa là nét đặc sắc, sáng tạo, vừa là vốn quý, kinh nghiệm quý báu của đối ngoại Việt Nam. Trong môi trường quốc tế phức tạp, đối tượng, đối tác đan xen, vừa đấu tranh, vừa hợp tác trên cơ sở lợi ích, đối ngoại nhân dân với lợi thế riêng, linh hoạt, mềm dẻo, có khả năng tiếp cận và thiết lập quan hệ rộng rãi các đối tượng, có thể hỗ trợ hiệu quả cho đối ngoại đảng và ngoại giao nhà nước.

Trong thời gian qua, công tác đối ngoại nhân dân tại tỉnh Khánh Hòa đã đạt được những kết quả quan trọng, góp phần tăng cường mối liên kết với các đối tác, bạn bè quốc tế, quảng bá hình ảnh và giúp nhân dân thế giới hiểu rõ hơn về văn hóa, đất nước, con người Việt Nam, quê hương Nha Trang – Khánh Hòa, vận động được đa dạng nguồn lực quốc tế tham gia đóng góp vào quá trình phát triển kinh tế – xã hội của tỉnh nhà.

Tuy vậy, trong tình hình mới hiện nay, nhận thức về vị trí, vai trò và tầm quan trọng về công tác đối ngoại nhân dân vẫn chưa thật sự đầy đủ. Công tác đối ngoại nhân dân chưa được quan tâm đúng mức, hình thức và nội dung hoạt động chưa thật sự phong phú, công tác xây dựng tổ chức các hội hữu nghị thành viên còn khó khăn về nhân sự chủ chốt,…

Trong bối cảnh như trên, để công tác đối ngoại nhân dân của tỉnh thể hiện tính tiên phong cũng như vị trí quan trọng, đóng góp thiết thực vào việc tạo lập và giữ vững môi trường hòa bình, ổn định; huy động các nguồn lực bên ngoài, nâng cao hơn nữa vị thế và uy tín của tỉnh; trên nền tảng Chỉ thị số 12-CT/TW, ngày 05/01/2022 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, nâng cao hiệu quả đối ngoại nhân dân trong tình hình mới, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Khánh Hòa với vai trò là cơ quan nòng cốt về công tác đối ngoại nhân dân cần triển khai thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp sau:

Một là: Bảo đảm sự lãnh đạo toàn diện, tuyệt đối của Đảng và sự quản lý tập trung của Nhà nước đối với công tác đối ngoại nhân dân. Quán triệt sâu sắc đường lối đối ngoại của Đại hội XIII của Đảng, tạo chuyển biến sâu sắc và sự thống nhất cao trong toàn bộ hệ thống chính trị về vai trò, vị trí, tầm quan trọng của đối ngoại nhân dân, xác định rõ triển khai công tác đối ngoại nhân dân là nhiệm vụ của toàn bộ hệ thống chính trị. Tiếp tục quán triệt, tạo chuyển biến nhận thức sâu sắc hơn về vai trò, vị trí, tầm quan trọng của công tác đối ngoại nhân dân trên cơ sở Chỉ thị số 12-CT/TW, ngày 05/01/2022 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, nâng cao hiệu quả đối ngoại nhân dân trong tình hình mới. Bên cạnh đó, cần câng cao vai trò, trách nhiệm của lãnh đạo, cấp ủy cơ quan trong chỉ đạo, chủ trì quán triệt Chỉ thị 12 của Ban Bí thư. Coi việc quán triệt và triển khai các nhiệm vụ của Chỉ thị 12 của Ban Bí thư là một trong những tiêu chí đánh giá thực hiện chức năng, nhiệm vụ của cơ quan. Hàng năm tiến hành làm tốt công tác sơ kết, tổng kết việc thực hiện Chỉ thị.

Hai là: Phát triển quan hệ đối tác đối ngoại nhân dân thông qua các hoạt động hữu nghị, đẩy mạnh hợp tác và hội nhập quốc tế sâu rộng, hiệu quả trong các lĩnh vực hòa bình, đoàn kết, hữu nghị, an sinh, giáo dục, y tế,… Chủ động thiết lập và xây dựng mối quan hệ hữu nghị với các tổ chức và các tầng lớp nhân dân tại các nước ASEAN; tổ chức những hoạt động thiết thực để góp phần xây dựng Cộng đồng ASEAN vững mạnh; triển khai các chương trình tuyên truyền thông tin đối ngoại rộng rãi đến các tầng lớp nhân dân trong tỉnh về vai trò, vị trí của mỗi người dân trong việc xây dựng Cộng đồng ASEAN. Với các đối tác ở các nước láng giềng: Thúc đẩy quan hệ đi vào chiều sâu, tăng cường mối quan hệ hữu nghị truyền thống, ký kết các chương trình hợp tác kinh tế với các nước Lào, Campuchia; tăng cường tổ chức các chương trình gặp gỡ, giao lưu nhân dân giữa ba nước Việt Nam – Lào – Campuchia, các tỉnh kết nghĩa; chú trọng tính chính trị – đối ngoại, tính kinh tế trong các hoạt động giao lưu; đặc biệt chú trọng việc gây dựng và nuôi dưỡng quan hệ hữu nghị trong thế hệ trẻ.

Ngài Đại sứ Ả-rập Xê-út tại Việt Nam đến thăm, làm việc với Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Khánh Hòa. Ảnh: L.T.V.C

Ba là: Nâng tầm đối ngoại đa phương, đẩy mạnh và nâng cao hiệu quả công tác vận động, đấu tranh bảo vệ lợi ích quốc gia – dân tộc trong các hoạt động đối ngoại nhân dân. Chủ động quán triệt chỉ đạo của Đảng, nâng cao nhận thức, ý thức của các tầng lớp nhân dân về nhiệm vụ tham gia bảo vệ lợi ích quốc gia, dân tộc; tích cực tham gia các hoạt động phù hợp nhằm bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia, nhất là chủ quyền biển, đảo; bảo vệ, tuyên truyền thành tựu quyền con người, đấu tranh với các thế lực thù địch chống phá ta trên lĩnh vực dân chủ, nhân quyền, dân tộc, tôn giáo,… Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động, đấu tranh bảo vệ lợi ích quốc gia – dân tộc tại các cơ chế đa phương mà Việt Nam là thành viên. Bảo đảm cao nhất lợi ích quốc gia – dân tộc trong các lĩnh vực hợp tác trên cơ sở các nguyên tắc cơ bản của Hiến chương Liên hợp quốc, luật pháp, thông lệ quốc tế và phương châm vừa hợp tác vừa đấu tranh. Đấu tranh dư luận trong và ngoài nước trước các thông tin, quan điểm, luận điệu sai trái, thù địch, đặc biệt tại các diễn đàn đa phương và trên không gian mạng trên cơ sở xác định, phân rõ từng đối tượng, địa bàn.

Bốn là: Làm tốt công tác vận động người Việt Nam ở nước ngoài (NVNONN), gắn kết phong trào, hoạt động của hội đoàn NVNONN với phong trào, hoạt động của các tổ chức nhân dân trong tỉnh; phát huy vai trò cầu nối của cộng đồng NVNONN, góp phần thúc đẩy quan hệ tốt đẹp giữa Việt Nam với các nước. Tiếp tục quán triệt và triển khai thực hiện Chỉ thị 45-CT/TW của Bộ Chính trị về “Tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết 36-NQ/TW của Bộ Chính trị (khóa IX) về công tác đối với người Việt Nam ở nước ngoài trong tình hình mới”; tăng cường hiệu quả và đẩy mạnh công tác vận động người Việt Nam ở nước ngoài và các tổ chức, hội đoàn quốc tế của người gốc Việt hợp tác và hỗ trợ tỉnh trong công tác xóa đói giảm nghèo, phát triển kinh tế – xã hội và hội nhập quốc tế; tiếp tục kết nối các tổ chức của người Việt Nam ở nước ngoài với các tổ chức nhân dân và hội đoàn tương ứng trong tỉnh để phát triển mạng lưới quan hệ đối ngoại nhân dân; tích cực xây dựng nội dung hợp tác phong phú và thực tiễn với các tổ chức của người Việt Nam ở nước ngoài và thông qua các tổ chức này để xúc tiến các hoạt động hòa bình, đoàn kết, hữu nghị với các tỉnh kết nghĩa.

Năm là: Nâng cao hiệu quả công tác thông tin đối ngoại, đổi mới mạnh mẽ nội dung, hình thức và tư duy về thông tin đối ngoại. Đổi mới và nâng cao hiệu quả công tác quảng bá hình ảnh, con người và văn hóa Khánh Hòa đến bạn bè quốc tế; đa dạng hóa nội dung thông tin, tuyên truyền về đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước về đối ngoại nói chung và đối ngoại nhân dân nói riêng trên các lĩnh vực chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội, anh ninh – quốc phòng thông qua các phương tiện thông tin đại chúng, diễn đàn, tọa đàm, nói chuyện, hội thảo chuyên đề,… Nâng cao nhận thức của quần chúng nhân dân, hội viên trong và ngoài nước về tình hình trong nước, quốc tế, khu vực, các vấn đề đối ngoại và hội nhập quốc tế, kết hợp chặt chẽ thông tin đối nội và thông tin đối ngoại. Tăng cường xây dựng thông tin, viết tin, bài trên trang website cơ quan, bản tin hữu nghị vận động sự ủng hộ của bạn bè quốc tế và cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài đối với chính sách đối nội, đối ngoại của Đảng và Nhà nước ta trong bảo vệ, xây dựng và phát triển đất nước; tăng cường hợp tác, giao lưu với các nước góp phần tăng cường hiểu biết, tuyên truyền tích cực về Việt Nam, về tỉnh Khánh Hòa cũng như quan hệ Việt Nam, của tỉnh Khánh Hòa với các nước.

Với những giải pháp trọng tâm như trên, hy vọng trong thời gian tới công tác đối ngoại nhân dân của tỉnh Khánh Hòa sẽ có những bước tiến mới, góp phần tăng cường tình đoàn kết, hữu nghị giữa nhân dân Khánh Hòa với nhân dân các nước và nâng tầm vị thế của Khánh Hòa trong mắt bạn bè quốc tế.

                                                                                                                Thanh Lâm