Chào mừng kỷ niệm 94 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/2024)- Kỷ niệm 94 năm Ngày thành lập Đảng bộ tỉnh Khánh Hòa (24/02/1930 - 24/02/2024)- CHÀO MỪNG KỶ NIỆM 83 NĂM NGÀY BÁC HỒ VỀ NƯỚC, TRỰC TIẾP LÃNH ĐẠO CÁCH MẠNG VIỆT NAM (28/01/1941 - 28/01/2024) - ĐẢNG BỘ KHỐI CÁC CƠ QUAN TỈNH KHÁNH HÒA TÍCH CỰC HỌC TẬP, QUÁN TRIỆT, TRIỂN KHAI THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐẢNG BỘ TỈNH LẦN THỨ XVIII, ĐẠI HỘI ĐẢNG BỘ KHỐI LẦN THỨ VIII - DI CHÚC CỦA CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH, LỜI CỦA NON SÔNG ĐẤT NƯỚC - CHÀO MỪNG KỶ NIỆM 370 NĂM XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN TỈNH KHÁNH HÒA. CHÀO MỪNG ĐẠI HỘI CÔNG ĐOÀN TỈNH KHÁNH HÒA LẦN THỨ XI, NHIỆM KỲ 2023-2028.
Thứ Tư, 28/02/2024 11:03

Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam phát động phong trào thi đua năm 2022 với 5 nội dung chính

Sáng 7/2/2022, tại Hà Nội, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam (VUFO) phát động phong trào thi đua với chủ đề “Chung sức đồng lòng hoàn thành tốt nhiệm vụ, góp phần tích cực phòng chống đại dịch Covid-19, phục hồi và phát triển kinh tế-xã hội”.

Phát biểu tại buổi lễ, Chủ tịch VUFO Nguyễn Phương Nga nhận định, 2022 là năm có ý nghĩa quan trọng, tạo nền tảng thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế xã hội 5 năm 2021 – 2025 và các mục tiêu mà Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng đã đề ra đến năm 2025, 2030, 2045.

Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam Nguyễn Phương Nga phát động phong trào thi đua.

Với ý nghĩa đó, Chủ tịch Nguyễn Phương Nga đã thay mặt Đảng đoàn, Đảng ủy, Lãnh đạo VUFO, Hội đồng Thi đua – Khen thưởng phát động phong trào thi đua với chủ đề “Chung sức đồng lòng hoàn thành tốt nhiệm vụ, góp phần tích cực phòng chống đại dịch Covid-19, phục hồi và phát triển kinh tế-xã hội” tới toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động.

Các nội dung thi đua bao gồm:

Một là, tuyên truyền, quán triệt sâu sắc tư tưởng thi đua ái quốc của Chủ tịch Hồ Chí Minh; các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác thi đua, khen thưởng; đặc biệt Chỉ thị số 34-CT/TW ngày 07/4/2014 của Bộ Chính trị về “Tiếp tục đổi mới công tác thi đua khen thưởng”, Chỉ thị số 19/CT-TTg ngày 16/7/2021 của Thủ tướng Chính phủ về việc “phát động thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội hàng năm và Kế hoạch 5 năm (2021-2025) theo Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng” tới toàn thể cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động nhằm phát huy ý thức tự giác, trách nhiệm cao trong việc triển khai và thực hiện tốt các phong trào thi đua, tạo sự đồng tâm hiệp lực, phát huy sức mạnh của toàn hệ thống thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam.

Tích cực hưởng ứng và tiếp tục triển khai có hiệu quả các phong trào thi đua trọng tâm đã được Thủ tướng Chính phủ, Hội đồng Thi đua – Khen thưởng Trung ương phát động: “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới”, “Cả nước chung tay vì người nghèo, không để ai bị bỏ lại phía sau”, “Doanh nghiệp Việt Nam hội nhập và phát triển”, “Cán bộ, công chức thi đua thực hiện văn hóa công sở” và các phong trào thi đua của Cụm, Khối thi đua các tổ chức chính trị xã hội và Liên hiệp của Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam…

Hai là, tiếp tục đẩy mạnh đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ, gắn với học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; giữ vững kỷ luật, kỷ cương, phát huy dân chủ, đoàn kết nội bộ, xây dựng Liên hiệp Hữu nghị trong sạch, vững mạnh.

Ba là, quán triệt và tích cực triển khai Chỉ thị số 12-CT/TW ngày 05/01/2022 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, nâng cao hiệu quả đối ngoại Nhân dân trong tình hình mới. Nâng cao hiệu quả, chất lượng các hoạt động hoà bình, đoàn kết, hữu nghị, công tác nghiên cứu, thông tin đối ngoại và người Việt Nam ở nước ngoài; Tham gia tích cực, hiệu quả vào các cơ chế, mạng lưới, tổ chức nhân dân đa phương quốc tế. Tích cực triển khai Kế hoạch thực hiện Chương trình quốc gia về tăng cường hợp tác và vận động viện trợ phi chính phủ nước ngoài giai đoạn 2019 – 2025.

Bốn là, tiếp tục kiện toàn tổ chức bộ máy, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ. Thực hiện thành công Kế hoạch tuyển dụng công chức năm 2021-2022. Xây dựng chiến lược phát triển Hệ thống Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam đến năm 2030.

Năm là, đổi mới, sáng tạo trong tổ chức các phong trào thi đua yêu nước, gắn với việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, nêu cao trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động, nhất là cán bộ chủ chốt và người đứng đầu cơ quan, đơn vị; đổi mới công tác đánh giá cán bộ, hoàn thành việc sửa đổi bổ sung quy chế thi đua khen thưởng, tạo không khí thi đua hoàn thành tốt nhiệm vụ sôi nổi trong toàn Cơ quan và từng ban, đơn vị.

Toàn thể cán bộ, nhân viên cơ quan Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam chụp ảnh lưu niệm nhân dịp đầu Xuân Nhâm Dần.

“Mặc dù gặp rất nhiều khó khăn song chúng ta đã hoàn thành rất tốt nhiệm vụ trong năm Tân Sửu vừa qua. Tôi tin tưởng rằng với sức mạnh của năm mãnh hổ, toàn thể cán bộ, nhân viên và người lao động sẽ chung sức, đồng lòng, phát huy truyền thống tốt đẹp của các thế hệ đi trước, phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Xây dựng hệ thống Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam vững mạnh, xứng đáng là lực lượng nòng cốt của đối ngoại nhân dân, một trụ cột của nền ngoại giao Việt Nam toàn diện và hiện đại, góp phần tích cực vào công cuộc xây dựng và bảo vệ tổ quốc”, Chủ tịch Nguyễn Phương Nga nhấn mạnh.

Nguồn:http://vufo.org.vn/Lien-hiep-cac-to-chuc-huu-nghi-Viet-Nam-phat-dong-phong-trao-thi-dua-nam-2022-voi-5-noi-dung-chinh-12-92802.html?lang=vn