Chào mừng kỷ niệm 94 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/2024)- Kỷ niệm 94 năm Ngày thành lập Đảng bộ tỉnh Khánh Hòa (24/02/1930 - 24/02/2024)- CHÀO MỪNG KỶ NIỆM 83 NĂM NGÀY BÁC HỒ VỀ NƯỚC, TRỰC TIẾP LÃNH ĐẠO CÁCH MẠNG VIỆT NAM (28/01/1941 - 28/01/2024) - ĐẢNG BỘ KHỐI CÁC CƠ QUAN TỈNH KHÁNH HÒA TÍCH CỰC HỌC TẬP, QUÁN TRIỆT, TRIỂN KHAI THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐẢNG BỘ TỈNH LẦN THỨ XVIII, ĐẠI HỘI ĐẢNG BỘ KHỐI LẦN THỨ VIII - DI CHÚC CỦA CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH, LỜI CỦA NON SÔNG ĐẤT NƯỚC - CHÀO MỪNG KỶ NIỆM 370 NĂM XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN TỈNH KHÁNH HÒA. CHÀO MỪNG ĐẠI HỘI CÔNG ĐOÀN TỈNH KHÁNH HÒA LẦN THỨ XI, NHIỆM KỲ 2023-2028.
Thứ Bảy, 20/04/2024 00:56

ĐỀ CƯƠNG TUYÊN TRUYỀN NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐẢNG BỘ KHỐI CÁC CƠ QUAN TỈNH KHÁNH HÒA LẦN THỨ VIII, NHIỆM KỲ 2020 – 2025

A. QUÁ TRÌNH CHUẨN BỊ ĐẠI HỘI ĐẢNG BỘ KHỐI LẦN THỨ VIII

I. Công tác tổ chức quán triệt, triển khai

Thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TW, ngày 30/5/2019 của Bộ Chính trị về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; Kết luận số 55-KL/TW, ngày 15/8/2019 của Ban Bí thư về việc tiếp tục chấn chỉnh công tác cán bộ để chuẩn bị tốt nhân sự đại hội đảng bộ các cấp và Đại hội XIII của Đảng; Kế hoạch số 143-KH/TU, ngày 10/7/2019 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về triển khai đại hội đảng bộ các cấp, nhiệm kỳ
2020 – 2025, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối đã kịp thời ban hành Kế hoạch số 89-KH/ĐUK, ngày 14/11/2019 về Triển khai Đại hội đại biểu Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh và đại hội đảng bộ, chi bộ cơ sở”; Kế hoạch số 93-KH/ĐUK, ngày 24/12/2019 về Đại hội điểm đảng bộ cơ sở” nhiệm kỳ 2020-2025.

Đồng thời, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối cũng đã nghiêm túc quán triệt Kế hoạch số 147-KH/TU, ngày 05/8/2019 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy thực hiện Nghị quyết số 35-NQ/TW, ngày 22/10/2018 của Bộ Chính trị khóa XII về tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới; ban hành Hướng dẫn số
31-HD/ĐUK, ngày 16/10/2019 về công tác tư tưởng và tuyên truyền đại hội đảng bộ các cấp, Đại hội Đảng bộ tỉnh Khánh Hòa lần thứ XVIII tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; Hướng dẫn số 32-HD/ĐUK, ngày 20/11/2019 về xây dựng các báo cáo, nghị quyết trình đại hội đảng bộ, chi bộ cơ sở nhiệm kỳ 2020-2025” cùng đề cương hướng dẫn xây dựng dự thảo nghị quyết đại hội, xây dựng báo cáo chính trị và báo cáo kiểm điểm của ban chấp hành đảng bộ, chi bộ cơ sở nhiệm kỳ 2015 – 2020; Kế hoạch số
101-KH/ĐUK, ngày 03/7/2020 về công tác tư tưởng và tuyên truyền Đại hội Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh khóa VIII, nhiệm kỳ 2020-2025; Kế hoạch số 97-KH/ĐUK, ngày 16/3/2020 về tổ chức thảo luận, góp ý, tổng hợp ý kiến góp ý các văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020 – 2025; hướng dẫn về công tác kiểm tra, giám sát; rà soát chính trị nội bộ; hướng dẫn thảo luận và tổng hợp ý kiến góp ý các văn kiện.

Ban Thường vụ Đảng ủy Khối đã tổ chức Hội nghị cán bộ chủ chốt của Đảng ủy Khối để phổ biến, quán triệt, triển khai thực hiện các chỉ thị, kế hoạch, hướng dẫn của Trung ương, của Tỉnh ủy, các văn bản hướng dẫn nghiệp vụ của các ban xây dựng Đảng của Đảng ủy Khối để các tổ chức cơ sở đảng trực thuộc chuẩn bị và tiến hành đại hội nhiệm kỳ 2020-2025 đảm bảo nội dung, nguyên tắc, thủ tục theo quy định của Quy chế bầu cử trong Đảng đồng thời đúng tiến độ thời gian.

Để nắm sát và chỉ đạo kịp thời đối với các tổ chức cơ sở đảng trong suốt quá trình chuẩn bị và tiến hành đại hội, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối đã lập các tổ công tác, phân công các đồng chí trong Ban Thường vụ Đảng ủy Khối, các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Khối của cơ quan chuyên trách Đảng ủy Khối thường xuyên theo dõi sát diễn biến từ khâu chuẩn bị nội dung, nhân sự trước, trong và sau đại hội để kịp thời giải quyết những vấn đề tồn tại, vướng mắc ở cơ sở; xây dựng lịch duyệt đại hội các tổ chức cơ sở đảng nhiệm kỳ 2020-2025, tham gia góp ý kiến đối với dự thảo các văn kiện đại hội, chương trình đại hội đảm bảo đúng quy định.

Ban Thường vụ Đảng ủy Khối chọn Đảng bộ Báo Khánh Hòa là đơn vị đại hội điểm của Đảng bộ Khối và cũng được Ban Thường vụ Tỉnh ủy chọn là đảng bộ đại hội điểm của tỉnh. Qua tổ chức đại hội điểm, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối tiếp thu ý kiến chỉ đạo rút kinh nghiệm từ các đơn vị điểm cấp tỉnh và đánh giá, rút kinh nghiệm đơn vị điểm của Khối; từ đó, chuẩn bị tốt cho việc chỉ đạo đại hội cơ sở diện rộng.

II. Kết quả Đại hội cấp cơ sở

  1. Thời gian tiến hành: Sau hội nghị cán bộ chủ chốt Đảng bộ Khối, các cấp ủy cơ sở đã tổ chức hội nghị học tập, quán triệt Chỉ thị số 35-CT/TW của Bộ Chính trị và Kế hoạch số 89-KH/ĐUK của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối, đồng thời xây dựng kế hoạch tổ chức đại hội ở cấp mình. Trước khi tổ chức đại hội các đảng ủy cơ sở đã chỉ đạo các chi bộ trực thuộc, các đảng bộ bộ phận chuẩn bị và tổ chức đại hội nhiệm kỳ theo quy định; đến đầu tháng 6/2020 toàn Đảng bộ Khối có 226/226 chi bộ trực thuộc đảng ủy cơ sở, 28 chi bộ trực thuộc Đảng ủy bộ phận và 06 đảng bộ bộ phận tổ chức xong đại hội cấp mình (do thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị của Chính phủ để phòng chống lây nhiễm bệnh CoVid-19 nên thời gian thực hiện có trễ). Đến 30/6/2020, 68/68 tổ chức cơ sở đảng tổ chức thành công đại hội Đảng nhiệm kỳ 2020-2025 của cấp mình, đúng theo Kế hoạch chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy.
  2. Công tác tuyên truyền và việc chuẩn bị nội dung

Các cấp ủy cơ sở đã thực hiện công tác tuyên truyền, chào mừng đại hội bằng nhiều hình thức, nhiều công trình khoa học, hoạt động thi đua thiết thực chào mừng đại hội Đảng các cấp.

Việc xây dựng Báo cáo chính trị trình đại hội của các cấp ủy cơ sở được thực hiện chu đáo, chặt chẽ; quy trình xây dựng và bố cục, kết cấu nội dung văn kiện cơ bản thực hiện theo hướng dẫn của Đảng ủy Khối. Trong nội dung có nhiều đổi mới và chuyên sâu.

Việc thảo luận, góp ý kiến dự thảo Báo cáo chính trị trình Đại hội Đảng bộ Khối lần thứ VIII, Báo cáo chính trị trình Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII và dự thảo các văn kiện Đại hội lần thứ XIII của Đảng được nhiều đảng viên tham gia, đã phát huy trí tuệ, trách nhiệm của cán bộ, đảng viên.

  1. Công tác nhân sự được chuẩn bị đầy đủ, chặt chẽ theo quy định, quy trình, bảo đảm khách quan, dân chủ và được Ban Thường vụ Đảng ủy Khối phê duyệt. Do đó, nhân sự cấp ủy khóa mới đều đảm bảo tiêu chuẩn, cơ cấu theo quy định. Tuy nhiên, do tình hình chung nên một số cấp ủy cơ sở còn gặp khó khăn trong khâu chuẩn bị nhân sự chủ chốt của đơn vị; phải chờ chỉ đạo của cấp trên.

Có 60/68 tổ chức cơ sở đảng tổ chức đại hội đầy đủ 4 nội dung theo quy định, còn lại 08/68 đơn vị đại hội không có nội dung bầu cấp ủy do chưa đủ điều kiện về công tác nhân sự. Hầu hết đảng bộ cơ sở tổ chức đại hội có phiên trù bị, và đại hội được tiến hành không quá 02 buổi, kể cả có phiên trù bị.

Công tác bầu cử cấp ủy, ban thường vụ, bí thư, phó bí thư, ủy ban kiểm tra đảng ủy cơ sở nhiệm kỳ 2020-2025 được Đại hội và cuộc họp ban chấp hành lần thứ nhất thực hiện nghiêm túc, đúng nguyên tắc, theo Quy định của Điều lệ Đảng và Quy chế bầu cử trong Đảng.

Trong số các cơ sở đảng tổ chức đại hội 4 nội dung: danh sách dự bầu cấp ủy khóa mới và ban thường vụ cấp ủy, ủy ban kiểm tra đều được giới thiệu có số dư từ 10% – 30% theo hướng dẫn của cấp trên và quy định của Đảng. Riêng Đảng bộ Đài Phát thanh – Truyền hình Khánh Hòa, danh sách dự bầu có số dư cao hơn 30%.

Về bầu cử chức danh bí thư, phó bí thư, chủ nhiệm ủy ban kiểm tra đảng ủy đều thực hiện danh sách bầu không có số dư.

– Kết quả bầu ban chấp hành, bí thư, phó bí thư, ban thường vụ:

+ Có 59/60 đơn vị bầu đủ chức danh bí thư (Chi bộ Ban Nội chính Tỉnh ủy chỉ bầu Ban Chấp hành, phó bí thư; không bầu Bí thư);

+ Có 56/60 đơn vị bầu đủ chức danh phó bí thư;

+ Có 03/60 đơn vị không có phó bí thư (Chi bộ Cơ quan Liên hiệp Hội Khoa học kỹ thuật tỉnh, Chi bộ Cơ quan Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh, Chi bộ Hội Nhà báo tỉnh);

+ Có 02/60 đơn vị bầu đủ 02 phó bí thư theo danh sách nhân sự đã được Ban Thường vụ Đảng ủy Khối phê duyệt (Đảng ủy Cục Thuế tỉnh, Đảng ủy Bệnh viện Đa khoa tỉnh).

+ 08/30 đảng bộ cơ sở có bầu ban thường vụ cấp ủy nhiệm kỳ 2020-2025.

Số lượng Ban Chấp hành ở các đảng bộ cơ sở có từ 05 – 15 đồng chí, các chi bộ cơ sở có từ 03 – 05 đồng chí. Kết quả bầu cử ban chấp hành, ban thường vụ, bí thư, phó bí thư, ủy ban kiểm tra và chủ nhiệm ủy ban kiểm tra đảng ủy cơ sở cơ bản sát đúng với sự chuẩn bị của cấp ủy triệu tập đại hội và kết quả xét duyệt Ban Thường vụ Đảng ủy Khối; bầu ban chấp hành cấp ủy cơ sở hầu hết chỉ bầu cử 01 lần là đủ số lượng;

+ Cơ cấu cấp ủy viên cơ sở theo độ tuổi:

Độ tuổi Nhiệm kỳ 2015-2020 Nhiệm kỳ 2020-2025 Ghi chú
Số lượng Tỉ lệ % Số lượng Tỉ lệ %
Từ 18 – 35 tuổi 24 6,61 07 2,1  
Từ 36 – 40 tuổi 66 18,18 28 8,4  
Từ 41 – 50 tuổi 174 47,93 185 55,7  
Từ 51 – 60 tuổi 99 27,27 112 33,7  
Tổng số 363 100% 332 100%  

Cấp ủy viên trẻ tuổi (dưới 30 tuổi) không có đồng chí nào; cấp ủy viên là nữ có 89 đ/c, chiếm 26,8%. So sánh các nhóm độ tuổi giữa 2 nhiệm kỳ cho thấy độ tuổi bình quân của đảng viên tham gia cấp ủy cơ sở nhiệm kỳ
2020-2025 cao hơn nhiệm kỳ 2015-2020.

– Kết quả bầu Ủy ban Kiểm tra: Thực hiện Hướng dẫn số 12-HD/TU, ngày 10/3/2020 của Tỉnh ủy Khánh Hòa về Công tác nhân sự ủy ban kiểm tra tại Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối đã chỉ đạo thực hiện kịp thời việc chuẩn bị nhân sự ủy ban kiểm tra cấp cơ sở và bầu có số dư. Trong tổng số 30 Đảng bộ cơ sở: Có 05 đảng bộ không bầu UBKT (16,66%. Do đại hội không có nội dung nhân sự); 25 đảng bộ bầu ủy ban kiểm tra và bầu có số dư theo chỉ đạo của Bộ Chính trị (83,33%).

+ 10 đảng bộ có bầu UBKT, nhưng không bầu Phó Chủ nhiệm.

+ 01 Ủy ban Kiểm tra có 02 ủy viên,

+ 21 Ủy ban Kiểm tra có 03 ủy viên,

+ 03 Ủy ban Kiểm tra có 05 ủy viên.

Căn cứ vào chỉ tiêu phân bổ, đại hội các tổ chức cơ sở đảng đã bầu đúng, đủ số lượng đại biểu dự Đại hội Đảng bộ Khối lần thứ VIII, nhiệm kỳ
2020-2025. Tổng số đại biểu chính thức dự đại hội Đảng bộ Khối là 300 đại biểu. Tuy nhiên, do 01 đại biểu phải tự cách ly theo dõi vì tiếp xúc với người nghi nhiễm covid-19, nên tổng số đại biểu tham dự tại Đại hội chỉ có 299 đại biểu.

* Hạn chế:

Quá trình chuẩn bị và xây dựng dự thảo báo cáo chính trị ở một số ít cấp ủy đảng chưa tập trung, bám sát các nội dung theo đề cương hướng dẫn; chưa đánh giá đầy đủ, chưa làm nổi bật công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị, của ngành; chưa đánh giá định lượng được mức độ hoàn thành các chỉ tiêu, nghị quyết đề ra trong giai đoạn 2015-2020; các chỉ tiêu trọng tâm không cụ thể, có nơi còn dàn trải, trùng lặp nội dung với báo cáo chính trị và chưa thể hiện rõ nét vai trò lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy; nội dung thiếu súc tích.

Công tác chuẩn bị nhân sự cấp ủy ở một vài tổ chức cơ sở đảng chưa đảm bảo quy định, nhất là cơ cấu tuổi trẻ, tỷ lệ nữ, cơ cấu đại diện tổ chức đảng trực thuộc, phòng, ban chưa hợp lý; số dư danh sách bầu cử không bám sát Quy chế bầu cử trong Đảng.

Sau khi được Ban Thường vụ Đảng ủy Khối góp ý trong lần duyệt hồ sơ đại hội, các hạn chế, thiếu sót trong nội dung của các dự thảo văn kiện và hồ sơ đề án nhân sự của cấp ủy cơ sở cơ bản được sửa chữa, bổ sung, hoàn chỉnh trước khi trình bày trước đại hội.

III. Công tác chuẩn bị Đại hội Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2020-2025

  1. Phân công nhiệm vụ chuẩn bị: Căn cứ các văn bản chỉ đạo của cấp trên và kế hoạch của Đảng ủy Khối, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối đã thành lập các Tiểu ban Đại hội Đảng bộ Khối lần thứ VIII, Ban Tổ chức và phục vụ Đại hội; phân công, phân nhiệm cụ thể đối với từng tiểu ban, bộ phận để kịp thời triển khai, tổ chức thực hiện.

Chỉ đạo các cấp ủy cơ sở tăng cường công tác tuyên truyền, tổ chức nhiều hoạt động thiết thực chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh lần thứ VIII, Đại hội đại biểu Đảng bộ Tỉnh lần thứ XVIII, tiến tới Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Dự thảo Báo cáo chính trị trình Đại hội Đảng bộ Khối lần thứ VIII được gửi đến các tổ chức cơ sở đảng, cán bộ lãnh đạo Đảng ủy Khối đã nghỉ hưu và đăng tải trên trang Thông tin điện tử của Đảng ủy Khối để lấy ý kiến góp ý cho Dự thảo. 100% các tổ chức cơ sở đảng và hầu hết các cán bộ lãnh đạo của Đảng ủy Khối nghỉ hưu đã góp ý, trong đó có rất nhiều ý kiến góp ý tâm huyết, chính xác. Tiểu ban Nội dung có 03 lần tổng hợp, tiếp thu, cập nhật, biên tập bổ sung Dự thảo và 01 lần tiếp thu ý kiến góp ý của Đoàn Công tác hướng dẫn, kiểm tra công tác chuẩn bị, tổ chức đại hội của Tỉnh ủy. Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Đảng bộ Khối khóa VII đã 02 lần hoàn chỉnh dự thảo các văn kiện trước khi trình Đại hội Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh lần thứ VIII.

  1. Công tác nhân sự

Về số lượng:

Căn cứ vào các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của cấp trên và tình hình thực tế của Đảng bộ Khối, Ban Thường vụ Tỉnh ủy duyệt số lượng ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Khối, nhiệm kỳ 2015 – 2020 là 27 đồng chí và cũng đồng ý tại Đại hội bầu 26 đồng chí (bầu khuyết 01 đồng chí).

Cơ cấu thành phần:

+ Cơ quan chuyên trách Đảng ủy Khối   : 09 đồng chí (trong đó Thường trực Đảng ủy Khối: 03 đồng chí)

+ Đoàn Khối                                            : 01 đồng chí

+ Khối các Cơ quan Đảng thuộc Tỉnh ủy     : 05 đồng chí

+ Khối các Sở, Ngành                              : 11 đồng chí

+ Các trường cao đẳng, đại học               : 01 đồng chí

– Độ tuổi   

+ Dưới 35 tuổi       : 02 đồng chí (tỷ lệ 7,4%)

+ Từ 35 – 50 tuổi   : 14 đồng chí (tỷ lệ 51,9%)

+ Trên 50 tuổi       : 11 đồng chí (tỷ lệ 40,7%)

Trong đó có 11 đ/c là Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Khối đương nhiệm tái cử chiếm tỷ lệ 40,7%)

– Nhân sự nữ, nhân sự trẻ tuổi

+ Tỷ lệ nữ                        : 06 đồng chí (22,2%)

+ Tỷ lệ trẻ tuổi (dưới 35) : 02 đồng chí (7,4%)

Ứng cử viên là 29 đồng chí, để bầu 26 đồng chí (danh sách dự bầu có số dư 10 – 15%).

Công tác rà soát chính trị nội bộ đối với nhân sự Đại hội Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh được thực hiện nghiêm túc.

– Bên cạnh sự khó khăn về điều kiện vật chất kỹ thuật, những diễn biến phức tạp của tình hình Đại dịch Covid-19 cũng làm ảnh hưởng không nhỏ đến công tác chuẩn bị, tiến độ tổ chức đại hội ở cơ sở. Tuy nhiên, toàn Đảng bộ Khối đã tập trung cao độ, nỗ lực cố gắng hoàn thành tiến độ, chất lượng đại hội đã đề ra. Công tác chuẩn bị Đại hội Đảng bộ Khối lần thứ VIII được thực hiện vừa khẩn trương vừa rất cẩn thận, chu đáo, chi tiết, chặt chẽ, toàn diện và hoàn thành sớm hơn thời gian dự kiến; nội dung sát với tình hình thực tế, công tác nhân sự đảm bảo đúng nguyên tắc, đúng quy trình. Ban Thường vụ Đảng ủy Khối xin chủ trương và được Tỉnh ủy đồng ý cho tổ chức Đại hội trước thời gian dự kiến (cuối tháng 8/2020) hơn nữa tháng (tổ chức từ ngày 10 đến ngày 12/8/2020.

B. NHỮNG NỘI DUNG CƠ BẢN CỦA BÁO CÁO CHÍNH TRỊ ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU ĐẢNG BỘ KHỐI CÁC CƠ QUAN TỈNH LẦN THỨ VIII, NHIỆM KỲ 2020-2025

I. Về chủ đề Đại hội

“Phát huy dân chủ, đoàn kết, đổi mới, sáng tạo; nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng và đảng viên; xây dựng Đảng bộ Khối trong sạch, vững mạnh, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ”. Đây là tiêu đề của Báo cáo chính trị, cũng là Chủ đề Đại hội. Chủ đề Đại hội có 3 thành tố:

(1) “Phát huy dân chủ, đoàn kết, đổi mới, sáng tạo”, là phương châm hành động, là phương tiện, điều kiện bảo đảm thực hiện tốt Nghị quyết Đại hội. Bốn yếu tố “dân chủ”, “đoàn kết”, “đổi mới”, “sáng tạo” không tách rời nhau, mà bổ trợ cho nhau để đạt hiệu quả cao nhất trong quá trình thực hiện các chỉ tiêu nhiệm vụ của nhiệm kỳ.

(2) “Nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng và đảng viên”, khẳng định tầm quan trọng và quyết tâm phấn đấu, rèn luyện, vươn lên của tổ chức đảng các cấp và đảng viên trong Đảng bộ Khối để đáp ứng được vai trò lãnh đạo Khối một cách toàn diện trong giai đoạn mới.

(3) “Xây dựng Đảng bộ Khối trong sạch, vững mạnh, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ”: Là thành tố xác định mục tiêu cốt lõi và khái quát nhất mà Đảng bộ phải phấn đấu đạt được. Việc “xây dựng Đảng bộ Khối trong sạch, vững mạnh” phải được tạo thành từ việc các tổ chức đảng và cấp ủy các cấp trong Khối phải thực sự trong sạch, vững mạnh. Đây là cơ sở để mỗi tổ chức đảng góp phần tạo nên thành quả chung của Đảng bộ: “hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ”. Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ của Đảng bộ Khối bao gồm hoàn thành xuất sắc công tác lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị ở các cơ quan, đơn vị và ở tất cả các mặt công tác xây dựng Đảng trong toàn Đảng bộ Khối.

II. Đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Khối nhiệm kỳ 2015-2020 (tóm lược)

1. Những kết quả đạt được

Về lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị

Thông qua việc lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy cùng cấp, các cơ quan, đơn vị và cán bộ, công chức, viên chức trong Khối tập trung cho công tác tham mưu, chỉ đạo, triển khai tổ chức thực hiện nhiệm vụ chính trị của tỉnh, của cơ quan, đơn vị, ban, ngành. Nổi bật là việc tiếp tục cụ thể hóa Kết luận
53-KL/TW của Bộ Chính trị về xây dựng, phát triển tỉnh Khánh Hòa đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030, việc đẩy mạnh thực hiện 4 chương trình kinh tế – xã hội và phát triển 3 vùng kinh tế trọng điểm của tỉnh giai đoạn 2015-2020; triển khai thực hiện quyết liệt Nghị quyết số 18-NQ/TW một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị, tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả và Nghị quyết số 19-NQ/TW về tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập bước đầu đem lại kết quả khả quan, đúng theo lộ trình của Trung ương và của tỉnh đã đề ra.

Tổ chức cơ sở đảng các ban tham mưu, giúp việc cho Tỉnh ủy lãnh đạo cơ quan thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị trên tất cả các lĩnh vực của công tác xây dựng Đảng của tỉnh. Bảo đảm giữ vững an ninh tư tưởng; triển khai, thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị Khóa XII, duy trì, phát triển liên tục việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, chú trọng vào hiệu quả thực chất, bền vững và trở thành nét văn hóa trong nhiều cơ quan, đơn vị. Theo dõi, kiểm tra, sơ kết, tổng kết và xây dựng báo cáo kết quả thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của Trung ương, chương trình hành động của Tỉnh ủy; tổ chức tốt các hội nghị chuyên đề; kịp thời tham mưu ban hành nhiều văn bản thực hiện chỉ đạo của Trung ương trên các lĩnh vực công tác Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi tham nhũng, lãng phí trong phạm vi cơ quan, đơn vị, địa phương. Cùng phối hợp tham gia các tiểu ban phục vụ Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII.

Các cấp ủy đảng tăng cường chỉ đạo cơ quan, đơn vị: Thực hiện gắn kết nhiệm vụ chính trị với phát huy hiệu lực, hiệu quả bộ máy nhà nước, đẩy mạnh công tác cải cách hành chính; nâng cao hiệu quả thực hiện các quy định, chính sách quản lý nhà nước; hoàn thiện quy chế làm việc; nâng cao hiệu quả thực hiện các quy định, chính sách trên các lĩnh vực trọng điểm. Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra; ngăn chặn kịp thời và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm, giải quyết tốt các đơn thư tố cáo, khiếu kiện của Nhân dân, hạn chế sự bức xúc trong dư luận, không để phát sinh điểm nóng; quan tâm quyền lợi chính đáng của Nhân dân, của cán bộ, công chức, viên chức, nhân viên.

Thực hiện đổi mới mô hình tăng trưởng theo hướng nâng cao chất lượng, hiệu quả và chủ động hội nhập quốc tế, để nền kinh tế của tỉnh tiếp tục phát triển; bảo đảm tốc độ tăng trưởng kinh tế. Tạo môi trường thuận lợi để các doanh nghiệp có thể phát triển đa dạng về hình thức sở hữu, năng động, đủ sức cạnh tranh. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo đúng định hướng, các ngành kinh tế đều có sự phát triển cả chiều rộng và chiều sâu. Năm 2020, thu ngân sách nhà nước trên địa bàn ước đạt gấp 1,3 lần so với năm 2015. Nhiều đề án, dự án công trình trọng điểm được xây dựng, triển khai, tạo động lực phát triển cho tỉnh.

Các cơ quan, đơn vị, sở, ban, ngành luôn quan tâm và tạo được sự gắn kết với quá trình nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo, phát triển khoa học – công nghệ; với tiến bộ, công bằng xã hội, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của Nhân dân; quản lý tài nguyên, bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu. Trên địa bàn tỉnh không xảy ra dịch bệnh lớn. Công tác truyền thông, phòng chống HIV/AIDS và phòng chống sự xâm nhập, lây lan của dịch bệnh Covid-19 đem lại hiệu quả rất cao; chất lượng chăm sóc sức khỏe người dân không ngừng được cải thiện; tỷ lệ bao phủ bảo hiểm y tế trên 90%. Các chính sách an sinh – phúc lợi xã hội được quan tâm đúng mức; chính sách đền ơn đáp nghĩa thực hiện đúng chế độ theo quy định; làm tốt công tác cứu trợ xã hội đột xuất. Di sản văn hóa được bảo tồn, nâng cấp, phát huy, khai thác hiệu quả.

Các tổ chức cơ sở đảng trực tiếp lãnh đạo cơ quan Mặt trận và các tổ chức chính trị – xã hội, đoàn thể thực hiện đổi mới phương thức hoạt động, đa dạng hóa hình thức tập hợp quần chúng và chăm lo đời sống cho đoàn viên, hội viên. Nhiều cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước được các tầng lớp Nhân dân, đoàn viên, hội viên, sinh viên, học sinh tham gia tích cực góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội, tạo sự đồng thuận, mở rộng dân chủ, tăng cường khối đại đoàn kết dân tộc, củng cố lòng tin của Nhân dân và mối quan hệ mật thiết của Đảng với Nhân dân. Hơn 100 hoạt động hỗ trợ xây nhà Đại đoàn kết, nhà Nhân ái, trị giá trên 100 tỷ đồng. Thực hiện hơn 930 cuộc giám sát, 250 cuộc phản biện xã hội, góp phần tăng tính khả thi của các chương trình, kế hoạch, dự án, đề án của tỉnh, tạo sự đồng thuận trong xã hội và góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền. Các hoạt động giám sát, vận động Nhân dân giám sát việc thực hiện quy chế dân chủ được đẩy mạnh trên nhiều lĩnh vực, thông qua hoạt động của Ban thanh tra nhân dân, Ban giám sát đầu tư của cộng đồng, qua đoàn viên, hội viên.

– Lãnh đạo công tác chính trị, tư tưởng được đặc biệt xem trọng, chỉ đạo – thực hiện thống nhất, thường xuyên, liên tục, kịp thời trong toàn Khối theo đúng định hướng, bám sát chỉ thị, nghị quyết của Trung ương, Tỉnh ủy và tình hình thực tiễn mỗi tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị. Việc tổ chức học tập, quán triệt và triển khai, thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của Đảng được cấp ủy các cấp chỉ đạo nghiêm túc đúng yêu cầu, tiến độ; số lượng được bảo đảm chất lượng được cải tiến và luôn gắn kết chặt chẽ với công tác tư tưởng cùng nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị.

Việc tổ chức, kiện toàn, bồi dưỡng, nâng cao chất lượng đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên, cộng tác viên Ban Chỉ đạo 94 về sau là Ban Chỉ đạo 35 được thực hiện thường xuyên. Duy trì hoạt động báo cáo viên, cập nhật và kịp thời cung cấp các thông tin thời sự, chính thống, nâng cao chất lượng các lần tổ chức hội nghị báo cáo viên Đảng ủy Khối. Đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên đã phát huy tinh thần trách nhiệm, tích cực tham gia phổ biến, tuyên truyền, vận động mọi người thực hiện nghị quyết, chỉ thị của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước. Cấp ủy các cấp làm tốt công tác tuyên truyền, định hướng tư tưởng, dư luận xã hội và tổ chức nhiều hoạt động thiết thực kỷ niệm các ngày lễ lớn, các sự kiện chính trị của Đảng, của dân tộc và của tỉnh. Các trang báo hình, báo in, báo điện tử, tạp chí cùng trang thông tin điện tử của Đảng ủy Khối và các cơ quan, đơn vị trong Khối đã phát huy tốt, không ngừng nâng cao nhiệm vụ thông tin tuyên truyền, bảo đảm kịp thời, chính xác, tiết kiệm, hiệu quả. Nhiều nội dung tài liệu thông tin công tác tư tưởng chính trị, nâng cao ý thức đấu tranh chống các quan điểm sai trái, luận điệu xuyên tạc được triển khai đến chi bộ, cơ quan, đơn vị, đoàn thể.

Đảng ủy Khối bồi dưỡng nghiệp vụ công tác Đảng cho trên 600 cán bộ cấp ủy cơ sở; 21 lớp lý luận chính trị cho 2.670 đối tượng kết nạp Đảng và 06 lớp lý luận chính trị cho 967 đảng viên mới; thường xuyên quan tâm công tác giáo dục, rèn luyện đạo đức cách mạng và tạo nguồn bồi dưỡng kết nạp Đảng trong sinh viên, học sinh. 100% đoàn viên của Đoàn Khối được bồi dưỡng 6 bài lý luận chính trị. Trên 1.500 đoàn viên ưu tú là học sinh, sinh viên được bồi dưỡng lý luận chính trị đối tượng kết nạp Đảng. Phương pháp giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hóa cho thế hệ trẻ có nhiều đổi mới, luôn gắn với học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

– Việc tổ chức thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” gắn với Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII là một trong những nhiệm vụ trọng tâm, xuyên suốt của nhiệm kỳ. Đảng bộ Khối và các tổ chức đảng, đoàn thể trong Khối đều có kế hoạch thực hiện toàn khóa; triển khai thực hiện chuyên đề hàng năm nghiêm túc, đúng kế hoạch, bảo đảm nội dung và tài liệu học tập; chú trọng việc học tập gắn liền với làm theo tấm gương của Bác trong đảng viên, cán bộ, công chức, viên chức, nhân viên, hội viên, đoàn viên về các nội dung: nêu cao tính trung thực và tinh thần trách nhiệm, gương mẫu, nói đi đôi với làm; phòng, chống suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, tự diễn biến, tự chuyển hóa; xây dựng phong cách, tác phong công tác của người đứng đầu, của cán bộ, đảng viên trong việc nâng cao ý thức tôn trọng Nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống Nhân dân và luôn gắn bó với Nhân dân; phát huy, giữ gìn khối đại đoàn kết toàn dân tộc; xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; đẩy mạnh cải cách hành chính, chấn chỉnh lề lối, tác phong công tác của đảng viên, cán bộ, công chức, viên chức; xây dựng đạo đức, văn hóa cơ quan, đơn vị, tổ chức đảng.

Chú trọng biểu dương những điển hình tiên tiến, xuất sắc từ phong trào thi đua yêu nước, người tốt việc tốt trong học tập và làm theo Bác. Hằng năm, mỗi cán bộ, đảng viên đều đăng ký học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Bác bằng những hành động cụ thể, gắn với nhiệm vụ được phân công. Trong sinh hoạt định kỳ hằng tháng, nhiều chi bộ đã đưa vào nội dung kể chuyện về tấm gương tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh để liên hệ, học tập và có hướng thực hành gắn với công tác xây dựng Đảng, với thực hiện các quy định nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu. Đảng bộ Khối và nhiều tổ chức cơ sở đảng đã có chuỗi hoạt động thiết thực, các hình thức sinh hoạt chính trị kỷ niệm 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh (1969 – 2019) và 50 năm ngày mất của Người (02/9/1969 – 02/9/2019).

Cấp ủy các cơ sở giáo dục – đào tạo, giáo dục nghề nghiệp quan tâm chỉ đạo đơn vị tổ chức nghiên cứu, giảng dạy chính khóa, sinh hoạt ngoại khóa về các nội dung, chủ đề học tập tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh cho học sinh, sinh viên. Tại các lớp bồi dưỡng lý luận chính trị, nội dung chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh được truyền đạt – tiếp thu nghiêm túc.

Qua 5 năm đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, nhận thức và việc vận dụng thực hành của cấp ủy đảng, của mỗi cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, nhân viên trong Đảng bộ Khối có sự chuyển biến rõ nét; nhất là về tinh thần trách nhiệm, thái độ phục vụ Nhân dân, hoàn thành tốt các nhiệm vụ được phân công.

– Công tác xây dựng tổ chức đảng và công tác cán bộ có sự đổi mới, phát huy tính năng động, sáng tạo, lãnh đạo thực hiện đầy đủ, kịp thời chủ trương, nghị quyết của cấp trên phù hợp với thực tiễn của cơ quan, đơn vị.  

Đảng ủy Khối chỉ đạo các đảng bộ, chi bộ cơ sở quan tâm rà soát, kiện toàn mô hình tổ chức đảng phù hợp với chức năng, nhiệm vụ để lãnh đạo, chỉ đạo cơ quan, đơn vị thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị được giao. Kịp thời củng cố, bổ sung cấp ủy viên, gắn với công tác quy hoạch, đào tạo, đề bạt cán bộ phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ của các cơ quan, đơn vị. Ban Thường vụ Đảng ủy Khối thực hiện đúng quy trình, quy định và thời gian trong phê duyệt quy hoạch, bổ sung quy hoạch, củng cố, kiện toàn cấp ủy cơ sở; chuẩn y kết quả bầu ban thường vụ, chức danh bí thư, phó bí thư của các tổ chức cơ sở đảng.

Đảng bộ Khối tiến hành tổng kết thực hiện Chỉ thị số 10-CT/TW của Ban Bí thư về “Nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ” và sơ kết thực hiện Hướng dẫn số 09-HD/BTCTW của Ban Tổ chức Trung ương về “Nội dung sinh hoạt chi bộ” trong toàn Đảng bộ. Các chi bộ duy trì tốt chế độ sinh hoạt định kỳ hằng tháng, tỷ lệ đảng viên tham gia các kỳ sinh hoạt chi bộ tăng lên, trung bình đạt 95%; một số chi bộ đạt tỷ lệ 100% đảng viên tham gia sinh hoạt liên tục đầy đủ mỗi kỳ. Nhiều cấp ủy đã khai thác tốt nội dung Bản tin thông tin nội bộ; các loại tài liệu sách, báo, tạp chí của Đảng để thông tin đến đảng viên.

Chất lượng sinh hoạt chuyên đề cũng được nâng lên, có tính giáo dục tư tưởng chính trị cao. Hàng năm, hầu hết các chi bộ đều có sinh hoạt chuyên đề, trong đó số chi bộ tổ chức từ 4 lần/năm trở lên chiếm 20%. Nội dung sinh hoạt chuyên đề phù hợp với tình hình thực tế của chi bộ, về nhiệm vụ trọng tâm, những vấn đề nổi cộm, bức xúc; những vấn đề cán bộ, đảng viên đặc biệt quan tâm. Chất lượng sinh hoạt chi bộ, kinh nghiệm và sự điều hành của cấp ủy viên, bí thư chi bộ được nâng lên rõ rệt.

Toàn Đảng bộ Khối quyết tâm triển khai, thực hiện Nghị quyết Trung ương 6 khóa XII, nhiều cơ quan, đơn vị sắp xếp tinh gọn bộ máy, giảm số lượng cấp phòng; nhiều đơn vị sự nghiệp, các trung tâm trực thuộc được sáp nhập, tinh giản biên chế, xây dựng vị trí việc làm, tổ chức thi tuyển các chức danh trưởng phòng và tương đương. Quan tâm bồi dưỡng kỹ năng giao tiếp chuyên nghiệp và văn hóa công sở cho cán bộ cấp ủy, bí thư, phó bí thư chi bộ, người làm công tác tiếp công dân của các cơ quan, đơn vị.

Công tác đánh giá chất lượng tổ chức cơ sở đảng, đảng viên hằng năm được Ban Thường vụ Đảng ủy Khối xây dựng thành nội dung cụ thể, thống nhất và chỉ đạo thực hiện nghiêm túc, chặt chẽ. Đối với các cơ sở đảng đánh giá chất lượng ở mức hoàn thành nhiệm vụ trở xuống được quan tâm giúp đỡ để sớm khắc phục hạn chế, khuyết điểm.

Trung bình trong 3 năm 2015, 2016, 2017 có 61% tổ chức cơ sở đảng xếp loại trong sạch vững mạnh, trong đó có 35% đạt trong sạch vững mạnh tiêu biểu; trong 2 năm 2018, 2019 có 20,6% đơn vị hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, 75% hoàn thành tốt nhiệm vụ. Bình quân hàng năm có 14,2% số đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, 84,1% hoàn thành tốt nhiệm vụ, 0,2% không hoàn thành nhiệm vụ. Ban Thường vụ Đảng ủy Khối xét, công nhận các tổ chức cơ sở đảng đạt tiêu chuẩn “Trong sạch, vững mạnh”, “Trong sạch, vững mạnh tiêu biểu”; đảng viên đạt tiêu chuẩn “Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ” 5 năm liền và khen thưởng, tuyên dương kịp thời đối với các tổ chức đảng, đảng viên có thành tích nổi bật trong Đảng bộ Khối. Xét và đề nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy khen thưởng 69 đảng viên đạt tiêu chuẩn “Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ” 5 năm liền; 09 chi bộ trực thuộc đảng ủy cơ sở và 13 tổ chức cơ sở đảng đạt tiêu chuẩn “Trong sạch, vững mạnh” tiêu biểu 5 năm liền. Nhiều cơ quan, đơn vị được tặng huân chương, tặng cờ, danh hiệu thi đua xuất sắc của Chủ tịch Nước, Chính phủ, bộ, ngành Trung ương và của tỉnh.

Đảng ủy Khối tăng cường công tác chỉ đạo, tạo nguồn và bồi dưỡng kết nạp Đảng, phân bổ tăng chỉ tiêu kết nạp đảng viên đến các cấp ủy cơ sở và tích cực đôn đốc, hướng dẫn cơ sở tiếp tục đẩy mạnh công tác tạo nguồn phát triển đảng viên, quan tâm chỉ tiêu kết nạp quần chúng ưu tú là nữ, là người độ tuổi thanh niên. Chất lượng về trình độ đào tạo chuyên môn và lý luận chính trị của đảng viên mới được nâng cao so nhiệm kỳ trước.

Trong nhiệm kỳ kết nạp 929 đảng viên mới, vượt 9,3% so chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Khối đề ra; vượt 1,3% so chỉ tiêu Ban Thường vụ Tỉnh ủy phân bổ. Trong đó có 432 đảng viên mới độ tuổi thanh niên (vượt 12,8% so chỉ tiêu). Đặc biệt có 42 học sinh, sinh viên được đứng vào hàng ngũ của Đảng. Công tác quản lý đảng viên, công chức, viên chức đi nước ngoài, đảng viên giữ mối liên hệ với địa phương nơi cư trú và việc chuyển sinh hoạt đảng trong toàn Đảng bộ Khối được thực hiện đúng quy định.

Ban Thường vụ Đảng ủy Khối rất quan tâm công tác bảo vệ chính trị nội bộ, chú trọng nắm bắt tình hình chính trị hiện nay; các văn bản của Đảng về công tác bảo vệ chính trị nội bộ được chỉ đạo thực hiện kịp thời, hiệu quả, tuân thủ theo Quy định của Bộ Chính trị, Hướng dẫn của Ban Tổ chức trung ương.

Phối hợp cùng tập thể lãnh đạo các cơ quan, đơn vị thẩm tra, kết luận phục vụ công tác cán bộ, công tác phát triển đảng viên, trong lãnh đạo công tác quy hoạch đội ngũ cán bộ cấp phòng và tương đương; kịp thời tham gia ý kiến đối với đảng viên trong Khối là cán bộ thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý; xem xét, kết luận công tác bổ nhiệm, bổ nhiệm lại 839 trường hợp. Việc bổ sung, kiện toàn Ban Chấp hành Đảng bộ Khối, Ban Thường vụ, Thường trực và Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Khối đúng quy trình, quy định. Lập hồ sơ quy hoạch Ban Chấp hành Đảng bộ Khối, Ban Thường vụ, Bí thư, Phó Bí thư Đảng ủy Khối nhiệm kỳ 2015-2020 và 2020-2025. Xét, đề nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy tặng Huy hiệu Đảng cho 138 đồng chí.

– Công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng được tiếp tục đổi mới theo hướng đi vào chiều sâu, nền nếp, đồng bộ, hiệu quả và chuyển biến rõ nét; có sự vận dụng, cụ thể hóa phù hợp với đặc thù của Đảng bộ Khối; kịp thời quán triệt, phổ biến, triển khai nghiêm túc các văn bản quy định, hướng dẫn về thi hành Điều lệ Đảng, về công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật của Đảng đến từng đảng viên. Thường xuyên tập huấn, bồi dưỡng, kiện toàn bộ máy Ủy ban Kiểm tra 02 cấp đủ về số lượng, đảm bảo chất lượng. Các chỉ tiêu kế hoạch kiểm tra, giám sát đề ra đều được triển khai có kết quả.

Đầu nhiệm kỳ, Đảng ủy Khối ban hành Quy chế làm việc của Ủy ban Kiểm tra, Chương trình công tác kiểm tra, giám sát toàn khóa, các Quy trình kiểm tra, giám sát chuyên đề của cấp ủy, Quyết định thành lập Bộ phận tuyên truyền về công tác kiểm tra, giám sát; phân công các đồng chí Đảng ủy viên thực hiện nhiệm vụ giám sát thường xuyên đối với các tổ chức đảng. Các Ban chuyên môn của Đảng ủy Khối triển khai thực hiện công tác giám sát phù hợp với chức năng của từng Ban.

Tổ chức thực hiện thống nhất quy chế phối hợp giữa Ban Thường vụ Đảng ủy Khối với các ngành nội chính trong Khối và duy trì chế độ giao ban cấp ủy cơ sở (2 lần/năm) về công tác kiểm tra, giám sát để nắm tình hình, cho ý kiến chỉ đạo về các đề xuất, kiến nghị cho cơ sở đảng.

Cấp ủy 02 cấp giám sát chuyên đề đối với 173 lượt tổ chức đảng (tăng 157 lượt so với nhiệm kỳ trước) và 447 đảng viên (tăng 438 lượt so với nhiệm kỳ trước). Kiểm tra 443 lượt tổ chức đảng theo khoản 2 Điều 30, Điều lệ Đảng. Các cấp ủy cơ sở kiểm tra 1.606 lượt đảng viên. Kết quả kiểm tra ghi nhận: hầu hết cán bộ, đảng viên thực hiện tốt chức trách, nhiệm vụ được giao và không vi phạm những điều đảng viên không được làm; những thiếu sót, khuyết điểm được nhắc nhở, chấn chỉnh và sửa chữa kịp thời; phát hiện 01 đảng viên có vi phạm đến mức phải thi hành kỷ luật.

Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Khối tiến hành kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát đối với 151 lượt tổ chức đảng. Các tổ chức đảng được kiểm tra cơ bản thực hiện tốt nhiệm vụ kiểm tra theo quy định Điều lệ Đảng. Tiếp nhận và xử lý 30/30 đơn kiến nghị, phản ánh, tố cáo đảng viên (giảm 37 đơn so với nhiệm kỳ trước); kiểm tra việc thi hành kỷ luật đảng viên của 07 tổ chức cơ sở đảng trực thuộc.

Ban Thường vụ Đảng ủy Khối kỷ luật Khai trừ 01 đảng viên; Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Khối kỷ luật 03 đảng viên (giảm 08 đảng viên so với nhiệm kỳ trước); quyết định đình chỉ sinh hoạt đảng 01 đảng viên. Các cấp ủy cơ sở thi hành kỷ luật 11 đảng viên (giảm 06 lượt so nhiệm kỳ trước). Việc thi hành kỷ luật của Đảng trong Đảng bộ Khối được thực hiện đúng quy định, đạt hiệu quả giáo dục, hạn chế thấp nhất khiếu nại kỷ luật.

– Lãnh đạo đoàn thể, chỉ đạo thực hiện công tác dân vận và Quy chế dân chủ ở cơ sở

Đảng ủy Khối và các cấp ủy cơ sở quan tâm, chỉ đạo thường xuyên và sâu sát đối với các đoàn thể, khuyến khích tổ chức đoàn thể hăng hái tham gia phong trào thi đua, biết chăm lo bảo vệ lợi ích chính đáng, hợp pháp của đoàn viên, hội viên. Đảng ủy Khối kịp thời chỉ đạo các công tác trọng tâm, kiện toàn nhân sự Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, ổn định vai trò Bí thư, Phó Bí thư chuyên trách Đoàn Khối, Chủ tịch, Phó Chủ tịch Hội Cựu chiến binh Khối; lãnh đạo chặt chẽ Đại hội Đoàn Khối, Đại hội Hội Cựu Chiến binh Khối; chỉ đạo cấp ủy cơ sở lãnh đạo sát các kỳ đại hội đoàn, hội cơ sở, cùng với lãnh đạo cơ quan, đơn vị tạo điều kiện thuận lợi để các đoàn thể tiếp tục đổi mới về phương thức và nội dung, nâng cao số lượng, chất lượng, hiệu quả hoạt động.

Đoàn Khối, Hội Cựu Chiến binh Khối chủ động khắc phục nhiều khó khăn, trong đó có khó khăn kinh phí hoạt động để tập trung thực hiện hiệu quả các chỉ thị, nghị quyết của Đảng và nhiệm vụ công tác Đoàn, công tác Hội.

Tổ chức đoàn thanh niên các cấp thường xuyên được củng cố. Đoàn Khối tập trung vào các hoạt động xung kích và tình nguyện lao động, sáng tạo, phát triển kinh tế – xã hội, vì cuộc sống cộng đồng, như: tham gia xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, gia đình văn hóa, bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu; tham gia giữ vững quốc phòng, an ninh, trật tự xã hội, bảo đảm an sinh xã hội; tích cực thực hiện cải cách hành chính, hội nhập quốc tế. Đoàn Khối triển khai nhiều hoạt động phong phú, có tính giáo dục, rèn luyện cho thanh thiếu niên, nhi đồng và có sức lan tỏa trong xã hội; tham gia đạt giải cao trong các kỳ hội thi báo cáo viên do Tỉnh đoàn tổ chức; tổ chức tốt Hội nghị trù bị Liên hoan Thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác của đoàn Khối các cơ quan tỉnh khu vực miền Trung – Tây Nguyên. Đoàn Khối liên tục đạt danh hiệu vững mạnh xuất sắc, được Trung ương Đoàn tặng cờ 03 năm liên tục vững mạnh xuất sắc toàn diện.

Hội Cựu chiến binh Khối cùng các tổ chức cơ sở hội và hội viên luôn xác định đoàn kết, thống nhất các thế hệ cựu chiến binh, phát triển hội viên, xây dựng tổ chức Hội trong sạch, vững mạnh và tích cực tham gia xây dựng, bảo vệ Đảng, chính quyền, chế độ xã hội chủ nghĩa, bảo vệ Nhân dân; làm nòng cốt trong mọi hoạt động, trên cơ sở thực hiện nghiêm túc quy chế, quy định, nghị quyết của các cấp Hội và sự chỉ đạo của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối; lập nhiều thành tích trong phong trào thi đua “Cựu chiến binh gương mẫu”, phát huy truyền thống “Bộ đội Cụ Hồ”. Hội Cựu Chiến binh Khối được Trung ương Hội tặng bằng khen hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2018.

Các cấp ủy, chi bộ trong Đảng bộ Khối đã chỉ đạo công đoàn cùng cấp phối hợp với lãnh đạo cơ quan, đơn vị tổ chức tốt đại hội công đoàn theo nhiệm kỳ, hội nghị cán bộ, công chức, viên chức hàng năm; làm nòng cốt trong phong trào thi đua, thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở, quy định, nội quy cơ quan, đơn vị; tập trung đổi mới nội dung hoạt động ngày càng thiết thực, hiệu quả; chú trọng tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức chính trị, trình độ chuyên môn, đạo đức lối sống đoàn viên công đoàn; tổ chức tốt các phong trào thi đua gắn với hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị; đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với thực hiện cuộc vận động xây dựng người cán bộ công chức, viên chức “Trung thành – Trách nhiệm – Liêm chính – Sáng tạo”, “nói không với tiêu cực”. Trung bình mỗi năm có 98,5% công đoàn cơ sở các cơ quan, đơn vị trong Khối xếp loại vững mạnh.

Xác định nhiệm vụ lãnh đạo thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở, công tác dân vận là những nội dung quan trọng trong công tác của Đảng bộ Khối, vì vậy Đảng ủy Khối đã tổ chức tập huấn, đẩy mạnh tuyên truyền, chỉ đạo, hướng dẫn rất cụ thể, kịp thời đến các cấp ủy, chi bộ cơ sở; thường xuyên theo dõi, có kiểm tra, giám sát, tổng hợp, đánh giá kết quả thực hiện; phát huy những ưu điểm, khắc phục hạn chế, thiếu sót trong công tác chỉ đạo của các cấp ủy, chi bộ cơ sở, có tác động tích cực đến việc góp phần phát huy quyền làm chủ của cán bộ, công chức, viên chức, nhân viên và Nhân dân. Ban Chỉ đạo thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở Đảng ủy Khối được thành lập và đi vào hoạt động bài bản, có trách nhiệm, đúng quy định và luôn chủ động, bước đầu đem lại hiệu quả rõ nét kể từ tháng 8/2018. Ban chỉ đạo thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở của các cấp ủy, chi bộ từng bước hoàn thiện vai trò chỉ đạo thực hiện quyền dân chủ tại mỗi cơ quan, đơn vị, làm cơ sở phát huy dân chủ theo hệ thống ngành. Mỗi năm, bình quân có 85,3% số Ban Chỉ đạo thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở của các cấp ủy cơ sở xếp loại Tốt, 14,7% xếp loại Khá.

Cấp ủy các cấp quan tâm chỉ đạo cơ quan, đơn vị nâng cao chất lượng công tác dân vận, thể hiện qua việc chú trọng nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý nhà nước, chăm lo đời sống Nhân dân, đẩy mạnh cải cách hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin vào giải quyết hồ sơ, giảm bớt phiền hà, khó khăn cho người dân, doanh nghiệp; quan tâm giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo theo thẩm quyền, nâng cao chỉ số hài lòng, được Nhân dân đồng tình, ủng hộ cao, hạn chế phát sinh các vụ việc phức tạp. Việc giải quyết hồ sơ cho người dân, doanh nghiệp có tỷ lệ đúng hạn năm sau luôn cao hơn năm trước và đến tháng 6/2020 đạt trên 98%.  

  1. Những hạn chế, khuyết điểm và nguyên nhân

– Hạn chế, khuyết điểm

Vẫn còn tổ chức cơ sở đảng chưa quan tâm đúng mức công tác chính trị, tư tưởng, học tập – làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; chưa tích cực xây dựng, chỉnh đốn Đảng theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4; chưa phát huy tốt vai trò lãnh đạo, phối hợp xây dựng kế hoạch thực hiện theo sự chỉ đạo của Tỉnh ủy, của Đảng ủy Khối một cách cụ thể, sát hợp với cơ quan, đơn vị.

Đảng ủy Khối và một số cấp ủy cơ sở lãnh đạo, chỉ đạo công tác quản lý đảng viên có chức vụ còn có mặt, có lúc, có nơi lỏng lẻo, nên có trường hợp nói không đi đôi với làm; không tuân thủ nguyên tắc tập trung dân chủ dẫn đến sai phạm, sai phạm nghiêm trọng và bị xử lý kỷ luật.

Một số cấp ủy, ủy ban kiểm tra cơ sở chưa chủ động, chưa chỉ đạo sâu sát trong thực hiện công tác kiểm tra, giám sát.

Đảng bộ Khối chưa có biện pháp khắc phục tình trạng tổ chức cơ sở đảng báo cáo định kỳ không đúng hạn; còn lúng túng trong triển khai thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở; một số cấp ủy, chi bộ chưa chú trọng chỉ đạo cơ quan, đơn vị thực hiện tốt công tác dân vận, dân vận chính quyền.

– Nguyên nhân

Cán bộ công tác Đảng ở cấp cơ sở đều hoạt động kiêm nhiệm và không được đào tạo chuyên môn xây dựng Đảng.

Việc vận dụng, cụ thể hóa các chủ trương, nghị quyết của cấp ủy cấp trên ở một số tổ chức cơ sở đảng thiếu linh hoạt, chưa thật sát với đặc điểm, tình hình công tác; chưa xác định rõ những nhiệm vụ chính trị trọng tâm, trọng điểm cần tập trung chỉ đạo cơ quan, đơn vị thực hiện; chưa thấy được tầm quan trọng của công tác chỉ đạo thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở và công tác dân vận ở cơ quan, đơn vị. Vẫn còn chi bộ tổ chức sinh hoạt chi bộ và xây dựng nội dung sinh hoạt chuyên đề đơn điệu, tác dụng giáo dục chính trị, tư tưởng không cao. Có cấp ủy và đồng chí bí thư cấp ủy giao cho đồng chí phụ trách đảng vụ thực hiện công tác Đảng, nhưng không theo dõi, kiểm tra.

Một số đảng viên giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý các cơ quan, đơn vị thuộc Khối chưa chấp hành các nguyên tắc của Đảng, quy chế làm việc của cấp ủy; thiếu kiên quyết trong chỉ đạo, xử lý; thụ động trong tiếp nhận thực hiện sự chỉ đạo của cấp trên, không phản hồi về những vướng mắc liên quan, dẫn đến những sai phạm trong hoạt động lãnh đạo, quản lý trên một số lĩnh vực.

  1. Đánh giá tổng quát và những kinh nghiệm

– Đánh giá tổng quát

Suốt nhiệm kỳ 2015-2020, Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh và cấp ủy các cấp đã bám sát các nghị quyết, chỉ thị của Trung ương, của Tỉnh ủy, cụ thể hóa thành các nhiệm vụ trọng tâm, trọng điểm, phù hợp với tình hình, đặc điểm của Khối, của các cơ quan, đơn vị và đã đạt được những kết quả nổi bật.

Công tác tuyên truyền, định hướng tư tưởng có nhiều đổi mới, sáng tạo, được đẩy mạnh, kịp thời. Toàn Đảng bộ Khối, toàn Khối tiếp tục hăng hái thi đua yêu nước, giữ vững sự ổn định tư tưởng chính trị; có ý thức bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, phê phán những luận điệu xuyên tạc của các thế lực thù địch; tham gia đấu tranh bảo vệ chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc.

Đảng bộ chú trọng thực hiện học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo chuyên đề hàng năm, gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4, đồng thời tập trung hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị, tạo được sự chuyển biến tích cực, rõ nét trên nhiều mặt. Nâng cao năng lực lãnh đạo của tổ chức đảng; nâng cao ý thức rèn luyện đạo đức, lối sống, ngăn ngừa suy thoái về tư tưởng chính trị; nâng cao tinh thần trách nhiệm, nói đi đôi với làm, vượt khó vươn lên thực thi nhiệm vụ.

Đảng bộ Khối không ngừng phát huy vai trò lãnh đạo của các tổ chức cơ sở đảng trong chỉ đạo các cơ quan, đơn vị đẩy mạnh việc tham mưu cho Tỉnh ủy về công tác xây dựng Đảng với nhiều kết quả nổi bật; tham gia thực hiện 4 chương trình kinh tế – xã hội, phát triển 3 vùng kinh tế trọng điểm của tỉnh, hiện thực hóa Kết luận số 53-KL/TW của Bộ Chính trị về xây dựng, phát triển tỉnh Khánh Hòa đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2030; quán triệt và thực hiện nghiêm các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp cải cách hành chính, phát huy dân chủ trong Đảng, dân chủ ở cơ sở, phục vụ và chăm lo đời sống Nhân dân, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ, chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII.

Đảng ủy Khối quan tâm tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo từ cách thức, nội dung xây dựng chương trình, kế hoạch chỉ đạo, đến việc triển khai tổ chức thực hiện, từ Đảng ủy Khối đến từng chi bộ đảng; công tác khoa giáo, công tác dân vận, thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở đã được quan tâm, chỉ đạo triển khai trong toàn Khối. Các chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Khối lần thứ VII đều đạt và vượt. Nhiều tổ chức cơ sở đảng và cơ quan, đơn vị đạt được nhiều thành tích cao trong thực hiện nhiệm vụ chính trị, chuyên môn, được tỉnh và Trung ương công nhận nhiều danh hiệu thi đua, khen tặng nhiều phần thưởng cao quý. Với những thành tích đạt được, Đảng bộ Khối góp phần đắc lực vào thành tựu phát triển ổn định và toàn diện của tỉnh.

Bên cạnh, Đảng bộ Khối vẫn còn những hạn chế, khuyết điểm cần sớm khắc phục để công tác giáo dục chính trị tư tưởng, công tác kiểm tra, giám sát; quản lý đảng viên, phát huy dân chủ trong Đảng gắn kết với thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở được phát triển đồng bộ trong toàn Đảng bộ, toàn Khối.

– Những kinh nghiệm

+ Việc củng cố, đề cao, giữ vững vai trò lãnh đạo của tổ chức đảng đối với cơ quan, đơn vị, đoàn thể là yếu tố quyết định sự thành công trong thực hiện nhiệm vụ chính trị.

+ Giữ vững và phát huy đoàn kết, thống nhất và bảo đảm sự lãnh đạo tập thể của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối. Trong sinh hoạt Đảng phải bảo đảm nguyên tắc tập trung dân chủ. Công tác xây dựng tổ chức đảng và cơ quan, đơn vị trong sạch – vững mạnh phải gắn liền với việc nâng cao chất lượng đấu tranh tự phê bình và phê bình của đảng viên, cán bộ, công chức, viên chức, nhân viên; tinh thần trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy, cơ quan, đơn vị và Quy chế dân chủ ở cơ sở phải được phát huy.

+ Duy trì tốt sự phối hợp trách nhiệm lãnh đạo, chỉ đạo giữa cấp ủy và lãnh đạo cơ quan, đơn vị trong tổ chức thực hiện nhiệm vụ chính trị và công tác xây dựng Đảng.

III. Phương hướng, nhiệm vụ chủ yếu của Đảng bộ Khối trong 5 năm tới 2020 – 2025 (tóm lược)

  1. Phương hướng, mục tiêu

– Phương hướng chung

Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh phát huy truyền thống vững mạnh toàn diện, lãnh đạo thực hiện thành công Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Khối lần thứ VIII, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII. Giữ vững ổn định chính trị, tư tưởng; xây dựng, củng cố tổ chức cơ sở đảng trong sạch vững mạnh; tổ chức học tập đầy đủ, kịp thời, có chất lượng và triển khai thực hiện nghiêm túc chỉ thị, nghị quyết của Đảng trong toàn Khối.

Tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII, tạo chuyển biến mạnh mẽ về bản lĩnh chính trị, đạo đức, lối sống, tinh thần trách nhiệm, nói đi đôi với làm, nhất là đối với đảng viên giữ trọng trách trong các cơ quan, đơn vị của hệ thống chính trị; kiên quyết phòng chống tham nhũng, tiêu cực.

Lãnh đạo thực hiện tốt công tác quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, quản lý, không ngừng nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức.

Các cấp ủy cơ sở cùng với lãnh đạo cơ quan, đơn vị, lãnh đạo thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị, nhất là nâng cao chất lượng tham mưu công tác xây dựng Đảng; phát triển kinh tế – xã hội; phát huy chức năng giám sát, phản biện xã hội, chăm lo cho đời sống Nhân dân.

Xây dựng và bảo đảm thực hiện nghị quyết, chương trình, kế hoạch công tác, các nhiệm vụ trọng tâm của Đảng ủy Khối theo Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết đại hội Đảng bộ Khối khóa VIII.

– Các chỉ tiêu chủ yếu

+ Phấn đấu hàng năm có từ 70% đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ, 15% đến 20% đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ so với tổng số đảng viên đạt mức hoàn thành tốt nhiệm vụ; 75% tổ chức cơ sở đảng hoàn thành tốt nhiệm vụ, 15% đến 20% tổ chức cơ sở đảng đạt mức hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ so với tổng số tổ chức cơ sở đảng đạt mức hoàn thành tốt nhiệm vụ; không có tổ chức đảng yếu kém.

+ 100% tổ chức đảng xây dựng quy chế hoạt động nhiệm kỳ 2020-2025 phù hợp với quy định của Trung ương và thực tế từng tổ chức đảng.

+ Có ít nhất 90% chi bộ thuộc đảng ủy cơ sở đạt các yêu cầu cơ bản về nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ và đẩy mạnh việc phát triển, nâng cao chất lượng đảng viên, tăng cường công tác bảo vệ chính trị nội bộ.

+ Nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát đối với tổ chức đảng và đảng viên; đến năm 2025 có 100% cấp ủy cơ sở thực hiện tốt chương trình, kế hoạch kiểm tra, giám sát. Bảo đảm trên 50% tổng số đảng viên được kiểm tra từ cơ sở đảng. Chỉ đạo, thực hiện giải quyết kịp thời, nghiêm túc số vụ xử lý kỷ luật, đơn thư tố cáo, khiếu nại đúng quy trình, quy định, thẩm quyền.

+ Cuối nhiệm kỳ đạt chỉ tiêu kết nạp trên 800 đảng viên.

+ Lãnh đạo Đoàn Khối các cơ quan tỉnh hoạt động có hiệu quả, giữ vững danh hiệu Vững mạnh và Hội Cựu chiến binh Khối giữ vững danh hiệu Trong sạch vững mạnh hàng năm.

+ Tăng cường vai trò lãnh đạo của các cấp ủy, bảo đảm hàng năm trên 90% tổ chức công đoàn cơ sở hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ và đoàn thanh niên ở cơ sở đạt vững mạnh.

+ Xây dựng Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh giữ vững danh hiệu trong sạch vững mạnh tiêu biểu, đạt thành tích xuất sắc, tiếp tục phấn đấu đủ điều kiện đề nghị xét tặng Huân chương Lao động hạng I.

  1. Nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu

– Lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị

Đảng ủy Khối lãnh đạo cấp ủy các cấp chỉ đạo cơ quan, đơn vị cùng cấp quán triệt sâu sắc vai trò trách nhiệm tham mưu cho Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân tỉnh, Ủy ban nhân dân tỉnh về chủ trương, cơ chế chính sách; tổ chức thực hiện tốt chủ trương, chính sách, các nghị quyết của Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Khối lần thứ VIII và các nghị quyết của Tỉnh ủy được cụ thể hóa thành nhiệm vụ của mỗi cơ quan, đơn vị, sở ngành; tiếp tục tham mưu thực hiện một số nội dung tại Kết luận 53-KL/TW của Bộ Chính trị về xây dựng tỉnh Khánh Hòa đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2030 và thực hiện 4 chương trình kinh tế – xã hội, 3 vùng kinh tế trọng điểm của tỉnh.

Các cấp ủy lãnh đạo, chỉ đạo cơ quan, đơn vị: Tập trung các giải pháp chủ yếu tiếp tục nâng cao chất lượng tham mưu cho Tỉnh ủy trên các lĩnh vực công tác xây dựng Đảng, nâng cao sức chiến  đấu của các tổ chức đảng; giải quyết, khắc phục những sai phạm, hạn chế, thiếu sót tồn đọng từ nhiệm kỳ trước; nâng cao năng lực cạnh tranh của tỉnh; tham mưu xây dựng và thực hiện cơ chế, chính sách huy động các nguồn lực ngoài nhà nước đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng đồng bộ, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, tham gia xây dựng chính quyền điện tử, đô thị thông minh; đổi mới quy trình quản lý, nâng cao chất lượng giáo dục – đào tạo và giáo dục nghề nghiệp đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế – xã hội, thị trường lao động. Đẩy mạnh cải cách hành chính, công khai minh bạch thông tin, nhất là trong các lĩnh vực đầu tư, xây dựng. Tăng cường phối hợp, thanh tra, kiểm tra theo chức năng quản lý nhà nước, quản lý ngành, việc thực hiện các thủ tục hành chính trong triển khai dự án đầu tư; phát hiện và xử lý nghiêm những trường hợp, vụ việc vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ, vi phạm quy định của pháp luật; xác định công tác phòng, chống tham nhũng là nhiệm vụ chính trị trọng tâm của các cơ quan, đơn vị; phổ biến, quán triệt và thi hành Luật Phòng, chống tham nhũng cùng các văn bản liên quan; giải quyết tốt đơn thư tố cáo, khiếu kiện; nêu cao tinh thần trách nhiệm, nói đi đôi với làm; chấp hành kỷ luật, kỷ cương trong thực thi công vụ; thực sự xem trọng và đề cao vai trò trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, đơn vị.

Lãnh đạo, động viên đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, nhân viên thi đua hoàn thành các nhiệm vụ chuyên môn được giao; bảo đảm triển khai thực hiện tốt các chỉ tiêu, tiến độ các chương trình, mục tiêu, dự án lớn về kinh tế – xã hội của tỉnh và nhiệm vụ đột xuất quan trọng do Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh giao. Tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị, tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, nâng cao chất lượng hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập theo tinh thần nghị quyết Trung ương 6 khóa XII.

– Công tác chính trị, tư tưởng

Nghiêm túc triển khai nghiên cứu học tập, quán triệt các chỉ thị, nghị quyết của Đảng. Đề cao trách nhiệm của các cấp ủy, trước hết là bí thư cấp ủy và lãnh đạo cơ quan, đơn vị đối với công tác tư tưởng chính trị. Chú trọng các biện pháp chủ động nắm bắt tình hình tư tưởng, dư luận trong Đảng bộ Khối để kịp thời định hướng công tác tư tưởng. Tăng cường và nâng cao hiệu quả tuyên truyền, giáo dục tư tưởng chính trị, ý thức thực hiện nhiệm vụ chính trị. Lãnh đạo đảng viên, cán bộ, công chức, viên chức, nhân viên, đoàn viên, hội viên nâng cao ý thức bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, chống âm mưu, chiến lược “diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch; đấu tranh với những biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ. Phát huy tốt vai trò, nâng cao chất lượng hoạt động thực tiễn của Ban Chỉ đạo 35.

Tiếp tục lãnh đạo thực hiện Chương trình hành động số 23-CTr/TU của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh thực hiện Nghị quyết Trung ương 9 (khóa XI) về xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước; đề cao đạo đức, văn hóa trong Đảng; xây dựng văn hóa ứng xử trong đảng viên, cán bộ, công chức, viên chức, nhân viên. Tiếp tục cải tiến phương pháp tổ chức, truyền đạt, nâng cao chất lượng hội nghị báo cáo viên Đảng ủy Khối, các lớp bồi dưỡng lý luận chính trị cho cán bộ, đảng viên, đảng viên mới và đối tượng kết nạp đảng.

– Về việc đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

Nâng cao nhận thức cho cấp ủy đảng, tổ chức đảng, nhất là người đứng đầu về sự cần thiết và tầm quan trọng của việc tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị gắn với Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII), với việc triển khai thực hiện các nhiệm vụ chính trị, các phong trào thi đua của các ngành, các cấp; tích cực tổ chức quán triệt, triển khai, thực hiện các chuyên đề học tập, làm theo hàng năm. Tổ chức học tập, thảo luận, tọa đàm, nghiên cứu, quán triệt và liên hệ vận dụng sâu sắc, cụ thể tư tưởng, đạo đức, phong cách của Chủ tịch Hồ Chí Minh trong cán bộ, đảng viên. Xác định các nội dung đột phá, những vấn đề bức xúc, nổi cộm của cơ quan, đơn vị và các giải pháp khắc phục; xây dựng và thực hiện có hiệu quả kế hoạch làm theo nhằm tạo chuyển biến rõ nét trong mỗi tập thể, cá nhân. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc triển khai thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW; đưa nội dung học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Bác vào sinh hoạt định kỳ hàng tháng, hàng quý của tổ chức đảng. Lấy kết quả thực hiện Chỉ thị số 05 làm một trong những tiêu chí quan trọng để đánh giá, xếp loại tổ chức đảng và đảng viên hàng năm. Chú trọng việc phát hiện, bồi dưỡng, biểu dương, tuyên truyền, nhân rộng gương điển hình tiên tiến, cách làm hay, sáng tạo, hiệu quả trong thực hiện Chỉ thị số 05 và trong công tác xây dựng Đảng.

– Công tác xây dựng tổ chức đảng và công tác cán bộ

Tiếp tục lãnh đạo, cụ thể hóa thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về xây dựng Đảng. Bảo đảm thực hiện các nguyên tắc của Đảng, phát huy dân chủ, văn hóa, đạo đức trong tổ chức đảng và đảng viên. Tập trung lãnh đạo hiệu quả xây dựng chất lượng tổ chức cơ sở đảng. Nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ và tăng cường công tác bảo vệ chính trị nội bộ, đẩy mạnh việc phát triển và nâng cao chất lượng đảng viên theo tinh thần Kết luận số 18-KL/TW và Chỉ thị 28-CT/TW của Ban Bí thư. Nâng cao chất lượng sinh hoạt chuyên đề trong tổ chức đảng. Giới thiệu một số điển hình trong tổ chức sinh hoạt chi bộ để tham khảo, học tập kinh nghiệm. Quan tâm củng cố kiện toàn cấp ủy cơ sở; sửa đổi, bổ sung, thực hiện quy chế hoạt động của đảng bộ, chi bộ phù hợp với quy định và loại hình tổ chức đảng. Xây dựng kế hoạch tổ chức Hội thi cấp ủy viên, bí thư chi bộ giỏi.

Coi trọng và thực hiện tốt công tác bảo vệ chính trị nội bộ Đảng. Tăng cường trách nhiệm, biện pháp quản lý cán bộ, đảng viên. Quan tâm kết nạp đảng viên là công chức, viên chức trẻ, là sinh viên, học sinh các cơ sở đào tạo, giáo dục nghề nghiệp, nâng tỷ lệ đảng viên được kết nạp ở độ tuổi thanh niên.

Phân công Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Khối phụ trách các cơ sở đảng. Thực hiện định kỳ giao ban cụm cơ sở đảng 2 lần trong năm. Tăng cường nắm bắt, chỉ đạo, tháo gỡ những lúng túng, vướng mắc của cơ sở. Xây dựng tiêu chí đánh giá phân loại cơ sở đảng hàng năm, phúc tra cơ sở đảng tự nhận “Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ”. Quán triệt sâu sắc và thực hiện tốt các quan điểm, mục tiêu về công tác tổ chức, cán bộ; quan tâm tiếp tục quy hoạch, bổ sung quy hoạch cán bộ từ nay đến năm 2025 và quy hoạch cán bộ giai đoạn 2025-2030. Xây dựng đội ngũ cán bộ cấp ủy có bản lĩnh chính trị vững vàng, phẩm chất đạo đức tốt, có năng lực, trình độ chuyên môn; chú trọng cơ cấu cán bộ trẻ, cán bộ nữ. Các cấp ủy cơ sở có kế hoạch để cùng lãnh đạo cơ quan, đơn vị quan tâm nâng cao năng lực thực tiễn, trình độ chuyên môn nghiệp vụ, trình độ lý luận chính trị cho đảng viên, cán bộ, công chức, viên chức, nhân viên; đề cao trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên nhất là cán bộ lãnh đạo, quản lý; siết chặt kỷ luật, kỷ cương đi đôi với tạo môi trường, để thúc đẩy đổi mới, sáng tạo. Phát huy dân chủ trong Đảng, Tiếp tục thực hiện Quy chế chất vấn trong Đảng; lãnh đạo chặt chẽ việc tổ chức thực hiện quy định lấy phiếu tín nhiệm. Rà soát, sửa đổi, bổ sung những quy định, quy chế nhằm thực hiện nghiêm túc nguyên tắc tập trung dân chủ.

Quan tâm bồi dưỡng nghiệp vụ công tác đảng cho đội ngũ cấp ủy các cấp và kỹ năng công tác cho thành viên các ban chỉ đạo giúp việc Đảng ủy Khối. Chủ động phối hợp với Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Trường Chính trị tỉnh mở các khóa đào tạo Trung cấp Lý luận chính trị cho cán bộ đảng viên. Giữ mối quan hệ phối hợp công tác giữa Đảng ủy Khối với các ban đảng của tỉnh, đảng đoàn, ban cán sự đảng, các huyện, thị, thành ủy và lãnh đạo các cơ quan, đơn vị.

– Công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng

Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát của cấp ủy các cấp theo Nghị quyết Trung ương 5, khóa X. Nâng cao trách nhiệm lãnh đạo của các cấp ủy đối với hoạt động kiểm tra, giám sát việc chỉ đạo thực hiện những nhiệm vụ trọng tâm, cấp thiết, những chủ trương lớn đối với phát triển kinh tế – xã hội của tỉnh và cụ thể hóa thực hiện các nghị quyết, các chỉ thị quan trọng của Đảng. Chú trọng kiểm tra, giám sát việc thực hiện: phòng, chống tham nhũng gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 về xây dựng Đảng và Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa XII); công tác chỉ đạo thực hiện các quy định, quy chế ở cơ sở, công tác dân vận; việc kê khai tài sản, thu nhập.

Đẩy mạnh kiểm tra, giám sát tổ chức đảng và đảng viên, góp phần gìn giữ kỷ luật, kỷ cương của Đảng, ngăn ngừa sự suy thoái về chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên. Kiểm tra có trọng điểm, giám sát theo chuyên đề. Kịp thời kiểm tra và xử lý nghiêm đối với tổ chức đảng, đảng viên sai phạm. Chủ động kiểm tra tổ chức đảng và đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm. Kiểm tra việc khắc phục những hạn chế, khuyết điểm, sai phạm của tập thể, cá nhân đã được các đoàn kiểm tra các cấp chỉ ra trước đó.

Thực hiện tốt quy chế phối hợp, quy trình kiểm tra, quy trình xem xét thi hành kỷ luật Đảng, giải quyết khiếu nại kỷ luật của Đảng, quy định giải quyết đơn thư tố cáo. Quan tâm kiện toàn bổ sung, bồi dưỡng đội ngũ làm công tác kiểm tra, giám sát, nâng cao chất lượng tổ chức và hoạt động của ủy ban kiểm tra đảng ủy cơ sở và Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Khối.

Lãnh đạo đoàn thể, chỉ đạo thực hiện công tác dân vận và Quy chế dân chủ ở cơ sở

Lãnh đạo và phát huy vai trò, chức năng của các đoàn thể. Tăng cường lãnh đạo có trọng tâm đối với Hội Cựu chiến binh Khối, Đoàn Khối và tổ chức công đoàn ở các cơ quan, đơn vị. Quan tâm, tạo điều kiện để các tổ chức đoàn thể thuận lợi trong hoạt động, hoàn thành các nhiệm vụ chính trị, các kế hoạch, chỉ tiêu nghị quyết mà đoàn thể mình đề ra, có nhiều điều kiện để tham gia xây dựng Đảng, phát huy tối đa vai trò giám sát, phản biện của đoàn thể mình.

Hội Cựu chiến binh Khối tiếp tục phát huy bản chất, truyền thống “Bộ đội Cụ Hồ”,“Trung thành – đoàn kết – gương mẫu – đổi mới”, xây dựng Hội trong sạch vững mạnh, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị.

Tổ chức Đoàn Khối và Hội Sinh viên, Hội Liên hiệp thanh niên trong các cơ sở giáo dục đào tạo, giáo dục nghề nghiệp có môi trường hoạt động và môi trường giáo dục, rèn luyện tốt nhất.

Nêu cao vai trò trách nhiệm của cấp ủy các cấp trong lãnh đạo hoạt động của tổ chức công đoàn; thực hiện Cuộc vận động cán bộ, công chức, viên chức “nói không với tiêu cực” và phát huy tinh thần “Trung thành – Trách nhiệm – Liêm chính – Sáng tạo”; làm nòng cốt thực hiện quy chế dân chủ và hoạt động thi đua của cơ quan, đơn vị.

Công tác lãnh đạo thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở và công tác dân vận của các cơ quan, đơn vị phải được thực hiện đồng bộ, ngày càng nâng cao tác dụng thực tiễn. Thường xuyên kiện toàn, phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên Ban Chỉ đạo thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở cấp ủy các cấp. Cấp ủy các cấp có kế hoạch chỉ đạo cụ thể công tác dân vận, dân vận chính quyền để cùng lãnh đạo cơ quan, đơn vị thực hiện tốt công tác này gắn với thực hiện nhiệm vụ chuyên môn. Tăng cường tiếp dân, đối thoại với dân của người đứng đầu cấp ủy.

D. KẾT QUẢ ĐẠI HỘI ĐẢNG BỘ KHỐI CÁC CƠ QUAN TỈNH LẦN THỨ VIII, NHIỆM KỲ 2020-2025

I. Công tác tổ chức Đại hội Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2020-2025

Đại hội Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh Khánh Hòa lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2020-2025 được tổ chức từ ngày 10/8/2020 đến ngày 12/8/2020 tại Hội trường Trung tâm Hội nghị tỉnh (Số 46 Trần Phú), trong đó:

– Phiên trù bị được tiến hành vào sáng ngày 10/8/2020.

– Đại hội chính thức được tổ chức vào ngày 11 và sáng ngày 12/8/2020.

Dự Đại hội có 299 đại biểu chính thức (Danh sách đại biểu được triệu tập là 300 đại biểu. Có một đại biểu phải cách ly do tiếp xúc gần với trường hợp nghi bị nhiễm vi rút covid-19); trong đó có 20 đại biểu đương nhiên, 279 đại biểu được bầu từ đại hội của 68 tổ chức cơ sở đảng trực thuộc.

Với tinh thần dân chủ, đoàn kết, đổi mới, sáng tạo và ý thức trách nhiệm cao, Đại hội đã hoàn thành chương trình đề ra. Công tác tổ chức, điều hành Đại hội được thực hiện chặt chẽ, linh hoạt.

II. Kết quả Đại hội:

  1. Đại hội tán thành những nội dung cơ bản về đánh giá tình hình 5 năm 2015-2020; phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp 5 năm 2020-2025 nêu trong Báo cáo chính trị trình Đại hội (100% đại biểu nhất trí).

Có 13 tổ chức cơ sở đảng gửi báo cáo tham luận và đăng ký trình bày tại Đại hội. Đây là các đơn vị đại diện bao quát hầu hết các loại hình tổ chức cơ sở đảng có trong Đảng bộ Khối (04 chi bộ cơ sở và 09 đảng bộ cơ sở. Với 01 tổ chức cơ sở đảng lãnh đạo cơ quan hành chính nhà nước trực thuộc ngành dọc; 01 tổ chức cơ sở đảng lãnh đạo cơ quan ban đảng tỉnh, 03 tổ chức cơ sở đảng lãnh đạo đơn vị sự nghiệp công lập; 08 tổ chức cơ sở đảng lãnh đạo cơ quan hành chính nhà nước của tỉnh). Đề tài các tham luận đề cập khá bao quát các nội dung trong chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị và trên các lĩnh vực công tác xây dựng Đảng của Đảng bộ. Các đơn vị chuẩn bị kỹ lưỡng, nên các tham luận đều có nội dung sát hợp, sâu sắc, đúng trọng tâm; các đánh giá vấn đề khách quan và đề xuất, kiến nghị thẳng thắn đã khẳng định các kết quả và phương hướng, nhiệm vụ của Báo cáo chính trị và góp phần nâng cao chất lượng Đại hội. Do giới hạn về thời gian, nên chỉ có 05 đơn vị trình bày tham luận trực tiếp tại Đại hội.

2. Thông qua Báo cáo kiểm điểm sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Chấp hành Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh Khánh Hòa khóa VII, nhiệm kỳ 2015-2020 (100% đại biểu nhất trí).

3. Thông qua Báo cáo tổng hợp ý kiến của các tổ chức đảng và ý kiến của các đại biểu đại hội đóng góp vào dự thảo các văn kiện trình Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và Dự thảo Báo cáo chính trị trình Đại hội Đảng bộ tỉnh Khánh Hòa lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2020-2025 (100% đại biểu nhất trí).

4. Về nội dung cho ý kiến góp ý Dự thảo Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội: Đại hội thảo luận và thống nhất với dự thảo, không có ý kiến góp ý sửa đổi, bổ sung.

5. Bầu Ban Chấp hành Đảng bộ Khối lần thứ VIII và Đoàn Đại biểu dự Đại hội Đảng bộ tỉnh Khánh Hòa lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2020-2025.

– Đại hội thống nhất:

+ Danh sách Ban Chấp hành khóa VIII gồm 27 đồng chí. Do điều kiện nhân sự Bí thư Đảng ủy Khối chưa được Ban Thường vụ Tỉnh ủy phê duyệt, xin ý kiến Đại hội danh sách nhân sự do Ban Chấp hành khóa VII giới thiệu gồm 29 đồng chí để bầu 26 đồng chí. Kết quả bầu cử Ban Chấp hành Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh Khóa VIII, nhiệm kỳ 2020-2025, gồm 26 đồng chí.

(1) Trần Nam Bình                                  (14) Nguyễn Văn Minh

(2) Lê Hùng Chính                                   (15) Trịnh Văn Mơ

(3) Nguyễn Văn Dần                               (16) Bùi Hoài Nam

(4) Hồ Xuân Đức                                     (17) Nguyễn Văn Nghĩa

(5) Văn Thị Thu Hà                                 (18) Tạ Hồng Quang

(6) Trần Hoàng Hà                                  (19) Trần Ngọc Sanh

(7) Võ Hoàn Hải                                      (20) Nguyễn Phước Bửu Sơn

(8) Lê Văn Hoa                                        (21) Nguyễn Thị Xuân Thảo

(9) Phạm Thị Khánh Hương                    (22) Nguyễn Văn Thiện

(10) Phạm Thị Hồ Lan                             (23) Vĩnh Thông

(11) Nguyễn Thị Bích Liên                      (24) Lê Hoàng Triều

(12) Trần Thu Mai                                   (25) Phạm Hoài Trung

(13) Bùi Xuân Minh                                (26) Lý Nguyễn Nguyên Vũ.

+ Danh sách Ban Thường vụ khóa VIII gồm 09 đồng chí. Do điều kiện đặc thù về công tác nhân sự, được sự đồng ý của Ban Thường vụ Tỉnh ủy phê duyệt tại Công văn số 4500-CV/VPTU, ngày 06/8/2020 của Văn phòng Tỉnh ủy, Hội nghị Ban Chấp hành sẽ bầu 07 đồng chí, khuyết 02 đồng chí.

– Hội nghị lần thứ nhất Ban Chấp hành Đảng bộ Khối khóa VIII, nhiệm kỳ 2020-2025 đã tiến hành họp phiên thứ nhất:

+ Danh sách dự bầu Ban Thường vụ 08 đồng chí, bầu lấy 7 đồng chí. Kết quả bầu cử Ban Chấp hành Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh khóa VIII, nhiệm kỳ 2020-2025, gồm 07 đồng chí.

(1) Văn Thị Thu Hà

(2) Nguyễn Thị Bích Liên

(3) Phạm Thị  Khánh Hương

(4) Nguyễn Phước Bửu Sơn

(5) Trịnh Văn Mơ

(6) Tạ Hồng Quang

(7) Trần Thu Mai.

+ Hội nghị thảo luận và thống nhất danh sách bầu Phó Bí thư gồm có 02 đồng chí:

(1) Đồng chí Nguyễn Thị Bích Liên

(2) Đồng chí Trịnh Văn Mơ.

Hội nghị đã tiến hành bầu cử và 02 đồng chí có tên trên đã trúng cử Phó Bí thư khóa VIII.

+ Hội nghị thảo luận Đề án nhân sự Ủy ban Kiểm tra khóa VIII: Tổng số ủy viên Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Khối khóa VIII theo đề án đã được duyệt là 07 đồng chí. Do đặc thù về công tác nhân sự tại Hội nghị Ban Chấp hành bầu 05 đồng chí; khuyết 02 đồng chí sẽ bổ sung, kiện toàn trong nhiệm kỳ. Hội nghị đã thống nhất số lượng và tiến hành bầu cử: 05 đồng chí đã trúng cử vào Uỷ ban Kiểm tra Đảng ủy Khối khóa VIII.

+ Hội nghị thảo luận và thống nhất danh sách bầu cử Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra khóa VIII gồm 01 đồng chí và tiến hành bầu cử: đồng chí Văn Thị Thu Hà đã trúng cử Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Khối khóa VIII.

+ Đại hội thông qua kết quả bầu cử Đoàn đại biểu dự Đại hội Đảng bộ tỉnh Khánh Hòa lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2020-2025 gồm: 31 đồng chí đại biểu chính thức và 04 đồng chí đại biểu dự khuyết.

*     *     *

Với tinh thần đoàn kết nhất trí, phấn đấu tạo nên những chuyển biến mới, toàn thể các cấp ủy đảng, đảng viên, cán bộ, công chức, viên chức, nhân viên, đoàn viên, hội viên các cơ quan, đơn vị trong Khối phát huy dân chủ, đoàn kết, đổi mới, sáng tạo, thực hiện tốt các nhiệm vụ, mục tiêu Đại hội Đảng bộ Khối nhiệm kỳ 2020 – 2025 đề ra, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII.