Chào mừng kỷ niệm 94 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/2024)- Kỷ niệm 94 năm Ngày thành lập Đảng bộ tỉnh Khánh Hòa (24/02/1930 - 24/02/2024)- CHÀO MỪNG KỶ NIỆM 83 NĂM NGÀY BÁC HỒ VỀ NƯỚC, TRỰC TIẾP LÃNH ĐẠO CÁCH MẠNG VIỆT NAM (28/01/1941 - 28/01/2024) - ĐẢNG BỘ KHỐI CÁC CƠ QUAN TỈNH KHÁNH HÒA TÍCH CỰC HỌC TẬP, QUÁN TRIỆT, TRIỂN KHAI THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐẢNG BỘ TỈNH LẦN THỨ XVIII, ĐẠI HỘI ĐẢNG BỘ KHỐI LẦN THỨ VIII - DI CHÚC CỦA CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH, LỜI CỦA NON SÔNG ĐẤT NƯỚC - CHÀO MỪNG KỶ NIỆM 370 NĂM XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN TỈNH KHÁNH HÒA. CHÀO MỪNG ĐẠI HỘI CÔNG ĐOÀN TỈNH KHÁNH HÒA LẦN THỨ XI, NHIỆM KỲ 2023-2028.
Thứ Hai, 22/04/2024 10:55

Công tác thông tin đối ngoại trong thời kỳ hội nhập

Công tác thông tin đối ngoại là một bộ phận quan trọng trong công tác đối ngoại của Đảng và Nhà nước, đồng thời cũng là một phần không thể thiếu trong chiến lược thông tin để phục vụ lợi ích quốc gia, góp phần quan trọng đối với sự nghiệp phát triển của đất nước.
Thông tin đối ngoại là một mảng công việc rất quan trọng trong công tác đối ngoại và công tác tư tưởng của Đảng và Nhà nước, là cầu nối và phương tiện để mở rộng giao lưu hiểu biết giữa Việt Nam và các nước. Xét về lợi ích quốc gia, thực hiện tốt công tác thông tin đối ngoại sẽ giúp bạn bè quốc tế tiếp cận tình hình về Việt Nam một cách chính xác, qua đó hiểu đúng về đất nước, con người Việt Nam. Điều này giúp thực hiện chính sách đối ngoại rộng mở, đa phương hóa, đa dạng hóa quan hệ quốc tế và hội nhập kinh tế quốc tế của đất nước ta, tranh thủ sự ủng hộ của nhân dân thế giới, sự đóng góp của cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài, thu hút sự quan tâm của nhà kinh doanh, tổ chức tài chính tiền tệ, Chính phủ các nước trên thế giới. Bên cạnh đó, thực hiện tốt công tác thông tin đối ngoại còn góp phần hạn chế những thông tin sai lệch, bịa đặt về Việt Nam và ngăn chặn âm mưu “diễn biến hòa bình” trên lĩnh vực tư tưởng, văn hóa cũng như các hoạt động phá hoại an ninh quốc gia của các phần tử chống đối. Trong bối cảnh các lực lượng thù địch đang ra sức tuyên truyền cho các giá trị phương Tây, bôi xấu, xuyên tạc các chính sách của Đảng và Nhà nước trong các vấn đề đối nội và đối ngoại, công tác thông tin đối ngoại càng đóng vai trò quan trọng hơn, nhằm đem lại cho nhân dân nhận thức đúng đắn nhất về chính sách của Đảng và Nhà nước, phản bác lại các luận điệu xuyên tạc của các thế lực thù địch.
1. Quan điểm chỉ đạo của Đảng và quy định của Nhà nước về công tác thông tin đối ngoại
Với tầm quan trọng ngày càng cao của thông tin đối ngoại, cùng với xu hướng hội nhập ngày càng sâu vào đời sống quốc tế của Việt Nam, công tác thông tin đối ngoại đã và đang nhận được sự quan tâm to lớn của Đảng và Nhà nước. Nhiều chủ trương, chính sách và quy định về thông tin đối ngoại đã được các cơ quan có thẩm quyền ban hành nhằm định hướng cũng như quản lý, nâng cao hiệu quả của công tác này, góp phần quảng bá hình ảnh đất nước, nâng cao uy tín và vị thế của Việt Nam trên trường quốc tế, giúp mọi tầng lớp nhân dân hiểu biết tình hình thế giới, nắm bắt cơ hội, vượt qua thách thức trong quá trình hội nhập quốc tế.
Ngày 10/9/2008, Ban Bí thư đã ra Chỉ thị 26-CT/TW về “Tiếp tục đổi mới và tăng cường công tác thông tin đối ngoại trong tình hình mới”, theo đó, xác định thông tin đối ngoại là nhiệm vụ của cả hệ thống chính trị, với phương châm “chính xác, kịp thời, sinh động, phù hợp với từng đối tượng”. Ngày 14/2/2012, Bộ Chính trị khóa XI ra Kết luận số 16-KL/TW về chiến lược thông tin đối ngoại giai đoạn 2011-2020, trong đó nêu rõ: “Thông tin đối ngoại là một bộ phận rất quan trọng trong công tác tuyên truyền và công tác tư tưởng của Đảng ta; là nhiệm vụ thường xuyên lâu dài”. Trên cơ sở chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, Chính phủ và các cơ quan của Chính Phủ đã nỗ lực triển khai thực hiện và nâng cao hiệu qủa thực hiện công tác thông tin đối ngoại. Để thể chế hoá các đường lối, chủ trương của Đảng, Chính phủ đã ban hành Nghị định 72/2015/NĐ-CP về quản lý hoạt động thông tin đối ngoại, đồng thời Thủ tướng Chính phủ ra Quyết định số 368/QĐ-TTg, ngày 28/2/2013 phê duyệt Chương trình hành động của Chính phủ về thông tin đối ngoại giai đoạn 2013 – 2020, Quyết định số 587/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ ngày 5/5/2015 ban hành Kế hoạch thông tin đối ngoại của Chính phủ giai đoạn 2015 – 2017.
2. Công tác thông tin đối ngoại tại tỉnh Khánh Hòa
Với một tỉnh có tiềm năng về du lịch, thường xuyên đón tiếp khách du lịch quốc tế, công tác đối ngoại nói chung và thông tin đối ngoại nói riêng tại Khánh Hòacàng có vai trò quan trọng. Vì vậy, Tỉnh ủy và Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa đã cụ thể hóa các quan điểm, đường lối, chủ trương của Đảng và Nhà nước thông qua việc Tỉnh ủy thành lập Ban Chỉ đạo công tác thông tin đối ngoại và Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch hoạt động thông tin đối ngoại theo từng giai đoạn và cụ thể cho từng năm nhằm đảm bảo công tác thông tin đối ngoại được triển khai chủ động, toàn diện, thường xuyên, có trọng tâm, trọng điểm, kết hợp chặt chẽ thông tin đối ngoại với thông tin đối nội, giữa thông tin đối ngoại với các hoạt động chính trị, kinh tế, văn hóa đối ngoại, giữa ngoại giao Nhà nước với đối ngoại Đảng, đối ngoại nhân dân nhằm mở rộng hợp tác quốc tế trên tinh thần cùng có lợi, đảm bảo lợi ích quốc gia.
Trong xu thế chung đó, với vai trò là tổ chức chuyên trách về công tác đối ngoại nhân dân, nhận thức được tầm vai trò của công tác thông tin đối ngoại, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Khánh Hòa đã kịp thời nắm bắt chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, Nhà nước nói chung và của tỉnh Khánh Hòa nói riêng, từ đó đã chủ động triển khai các hoạt động thông tin đối ngoại phù hợp, góp phần thúc đẩy hiệu quả của công tác đối ngoại của tỉnh nhà.
Từ những năm trước 2014, Liên hiệp đã lồng ghép công tác thông tin đối ngoại trong các hoạt động hòa bình, đoàn kết, hữu nghị như: tổ chức gặp mặt, văn nghệ nhân dịp kỷ niệm của nước bạn hoặc nước mình, tổ chức đoàn đi tham quan danh thắng, di tích; cung cấp kịp thời và đầy đủ những chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước đối với Kiều bào và người nước ngoài,… qua đó nâng cao nhận thức của cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài, bạn bè nước ngoài với công cuộc xây dựng và phát triển tỉnh Khánh Hòa. Qua những hoạt động này đã góp phần phong phú và đa dạng các hình thức hoạt động đối ngoại, tăng cường sự hiểu biết và thiện cảm của bạn bè quốc tế đối với Việt Nam nói chung và Nha Trang – Khánh Hòa nói riêng. Ngoài ra, Liên hiệp luôn duy trì hoạt động treo cờ hàng tháng của các quốc gia có ngày Quốc khánh hoặc ngày thiết lập quan hệ ngoại giao với Việt Nam tại văn phòng cơ quan thường trực Liên hiệp. Đồng thời gửi thư chúc mừng đến cơ quan đại diện của nước bạn ở Việt Nam hoặc kiêm nhiệm ở nước ngoài.
Nhằm hoàn thiện và đưa công tác thông tin đối ngoại hoạt động một cách có hệ thống, từ năm 2014, Liên hiệp đã xây dựng Trang thông tin điện tử với tên miền dnnd.vn (giấy phép số 07/GP-STTTT cấp ngày 26/6/2014), Tiếp đó là xuất bản Bản tin Hữu nghị vào năm 2016 (giấy phép số 03/GP-XBBT cấp ngày 20/4/2016), và đến đầu năm 2017, Liên hiệp đã xây dựng thêm Trang thông tin điện tử bằng tiếng Anh. Trong các ấn phẩm này, Liên hiệp thường xuyên cập nhật tin bài về các hoạt động của cơ quan thường trực Liên hiệp, các đơn vị thành viên cũng như các nguồn tin khác trong và ngoài tỉnh. Đây là phương thức hiệu quả nhất cho công tác thông tin đối ngoại nhằm cung cấp thông tin và quảng bá của hoạt động của Liên hiệp nói riêng và hình ảnh của công tác đối ngoại nói chung đến với các tỉnh thành trong nước và Kiều bào, người nước ngoài.

Ngoài những kết quả đã đạt được, trong thời gian tới, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Khánh Hòa tiếp tục duy trì và mở rộng các kênh thông tin đối ngoại, bám sát các nội dung mà Đảng và Nhà nước đã đề ra như sau:

Một là, tiếp tục triển khai hiệu quả các nhiệm vụ thông tin đối ngoại nêu trong Kết luận 16-KL/TW của Bộ Chính trị về “Chiến lược phát triển thông tin đối ngoại giai đoạn 2011-2020”; “Chương trình hành động của Chính phủ về thông tin đối ngoại giai đoạn 2013-2020” và Nghị định số 72/ NĐ-CP về quản lý hoạt động thông tin đối ngoại trên cơ sở quán triệt đường lối, quan điểm, chính sách đối ngoại của Việt Nam theo tinh thần Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII.

Hai là, tiếp tục hoàn thiện công tác tổ chức, cơ chế chỉ đạo, phối hợp từ Trung ương tới địa phương; chú trọng nâng cao vai trò của Ban Chỉ đạo Công tác thông tin đối ngoại các tỉnh, thành phố; các cơ quan báo chí và cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài.

Ba là, tiếp tục đổi mới, đa dạng hóa hình thức, phương thức tuyên truyền; tăng cường thông tin bằng tiếng nước ngoài theo phương châm “Chính xác, kịp thời, linh hoạt, phù hợp với từng đối tượng”.

Bốn là, đẩy mạnh tuyên truyền ra thế giới, kiều bào ta ở nước ngoài về đường lối, quan điểm, chính sách đối nội và đối ngoại của Việt Nam được nêu trong các văn kiện của Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII. Tuyên truyền các sự kiện trọng đại của đất nước; quan hệ hữu nghị giữa Việt Nam với các nước láng giềng; lập trường, quan điểm chính nghĩa của Việt Nam về lãnh thổ, bảo vệ độc lập chủ quyền, về vấn đề Biển Đông; nâng cao một bước hiệu quả công tác quảng bá hình ảnh đất nước, con người, lịch sử, văn hóa Việt Nam, quảng bá phải góp phần thúc đẩy đầu tư, du lịch và tăng sức lan tỏa hình ảnh Việt Nam trong cộng đồng quốc tế.

Năm là, Tăng cường tuyên truyền về hội nhập quốc tế, cung cấp kịp thời thông tin cho các địa phương, doanh nghiệp về thuận lợi và thách thức của việc tham gia Cộng đồng ASEAN, các hiệp định thương mại, nhất là Hiệp định Đối tác xuyên Thái Bình Dương (TPP).

Sáu là, Tăng cường nắm bắt tình hình, nâng cao chất lượng công tác dự báo, hiệu quả công tác đấu tranh phản bác những thông tin sai sự thật, luận điệu xuyên tạc của các thế lực thù địch, phần tử cơ hội, nhất là trong vấn đề biên giới, biển, đảo, dân tộc, tôn giáo, dân chủ, nhân quyền và những vấn đề quan trọng khác.

Bảy là, Đẩy mạnh, nâng cao hiệu quả hoạt động thông tin đối ngoại tại các tỉnh, thành phố, đặc biệt là các địa bàn trọng điểm. Tăng cường công tác tập huấn, bồi dưỡng, xây dựng tài liệu, cung cấp kiến thức về thông tin, tuyên truyền đối ngoại cho cán bộ lãnh đạo, quản lý và cán bộ chuyên trách thông tin đối ngoại của các ban, bộ, ngành, cơ quan báo chí… Tập trung vào những vấn đề thiết thực, đáp ứng nhu cầu của các đối tượng khác nhau.

Tám là, Phát huy tốt hơn nữa vai trò của các cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài và các cơ quan thông tấn, báo chí trong triển khai các hoạt động thông tin đối ngoại. Lựa chọn, xác định một số cơ quan thông tin đối ngoại chủ lực để tập trung ưu tiên nguồn lực tài chính, con người. Tận dụng tốt các kênh song phương và đa phương để tranh thủ sự ủng hộ của bạn bè quốc tế đối với Việt Nam trong các vấn đề quan trọng của đất nước.

Ý Nhi