Chào mừng kỷ niệm 94 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/2024)- Kỷ niệm 94 năm Ngày thành lập Đảng bộ tỉnh Khánh Hòa (24/02/1930 - 24/02/2024)- CHÀO MỪNG KỶ NIỆM 83 NĂM NGÀY BÁC HỒ VỀ NƯỚC, TRỰC TIẾP LÃNH ĐẠO CÁCH MẠNG VIỆT NAM (28/01/1941 - 28/01/2024) - ĐẢNG BỘ KHỐI CÁC CƠ QUAN TỈNH KHÁNH HÒA TÍCH CỰC HỌC TẬP, QUÁN TRIỆT, TRIỂN KHAI THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐẢNG BỘ TỈNH LẦN THỨ XVIII, ĐẠI HỘI ĐẢNG BỘ KHỐI LẦN THỨ VIII - DI CHÚC CỦA CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH, LỜI CỦA NON SÔNG ĐẤT NƯỚC - CHÀO MỪNG KỶ NIỆM 370 NĂM XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN TỈNH KHÁNH HÒA. CHÀO MỪNG ĐẠI HỘI CÔNG ĐOÀN TỈNH KHÁNH HÒA LẦN THỨ XI, NHIỆM KỲ 2023-2028.
Thứ Ba, 28/05/2024 04:24

Bà Nguyễn Phương Nga, Chủ tịch VUFO: Sẽ nhanh chóng triển khai Nghị quyết Đại hội VI và Chỉ thị 38

Bà Nguyễn Phương Nga tái cử Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam

Thưa bà, bà đánh giá thế nào về kết quả của Đại hội lần này?

Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VI của Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam đã thành công tốt đẹp, thể hiện trên nhiều phương diện.

Thứ nhất về nội dung. Đại hội đã xác định nhiệm vụ trong nhiệm kì mới 2019 – 2024 và được thể hiện đầy đủ trong chủ đề “Đổi mới mạnh mẽ, phát huy vai trò nòng cốt trong công tác đối ngoại nhân dân (ĐNND), góp phần xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”. Nội hàm công tác trong nhiệm kì mới được tóm lược ngắn gọn trong chủ đề này.

Với yêu cầu của tình hình mới hiện nay rất khác so với giai đoạn trước. Hệ thống Liên hiệp hữu nghị từ Trung ương đến địa phương cần đổi mới về tư duy, hành động, cách tiếp cận để làm tốt công tác ĐNND với mục tiêu cao nhất là huy động sự ủng hộ quốc tế đối với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

VUFO với tư cách là cơ quan chuyên trách, lực lượng nòng cốt trong công tác ĐNND sẽ phải vừa hoàn thành tốt nhất chức trách của mình, vừa hỗ trợ hiệu quả nhất cho công tác ĐNND của các tổ chức nhân dân khác. Cùng với đó phối hợp chặt chẽ với đối ngoại Đảng, ngoại giao Nhà nước, để tạo thành sức mạnh tổng hợp của đối ngoại Việt Nam, qua đó nâng cao uy tín của Việt Nam trên thế giới và góp phần hữu hiệu nhất vào việc xây dựng và bảo vệ tổ quốc.

Tất cả công tác chuẩn bị về nội dung của Đại hội, từ báo cáo chính trị, báo cáo công tác trong nhiệm kỳ 2013-2018 cũng như phương hướng trong nhiệm kì 2019 – 2024 đều được chuẩn bị kỹ lưỡng, xác định mục tiêu tổng quát và 10 mục tiêu cụ thể cũng như 7 nhóm nhiệm vụ giải pháp.

Nội dung quan trọng thứ hai là Điều lệ của VUFO. Điều lệ lần này có nhiều điểm đổi mới, với mục tiêu cao nhất là xác định rõ hơn vai trò, vị trí của VUFO trong hệ thống chính trị, cũng như sự gắn kết của Trung ương và địa phương để phát huy sức mạnh tổng thể của cả hệ thống.

Đặc biệt, Đại hội lần này nhận được sự quan tâm, chỉ đạo sâu sát, toàn diện của lãnh đạo Đảng và Nhà nước, đã dành thời gian lắng nghe các ý kiến tham luận cũng như có chỉ đạo sâu sát cho công tác của VUFO trong nhiệm kì tới.

Thành công tiếp theo của Đại hội là có sự tham gia đông đảo của các đại biểu trong toàn hệ thống VUFO. Và ngoài ra còn có sự tham gia của đại biểu quốc tế, với hơn 40 đại diện các Đại sứ quán tại Hà Nội và gần 40 tổ chức phi chính phủ nước ngoài. Điều này cho thấy bạn bè quốc tế cũng rất quan tâm đến công tác ĐNND và thể hiện sự hợp tác tốt giữa VUFO và cơ quan đại diện quốc tế. Đây là một trong những định hướng quan trọng của Liên hiệp trong thời gian tới.

Thưa bà, Nghị quyết của Đại hội VI sẽ được quán triệt và triển khai như thế nào trong thời gian tới?

Ngay sau đại hội, VUFO sẽ xây dựng chương trình hành động để thực hiện Nghị quyết của Đại hội. Cùng với đó sẽ kết hợp với việc quán triệt Chỉ thị 38 của Ban Bí thư Trung ương Đảng “về tiếp tục đổi mới, phát huy vai trò và nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Liên hiệp các tổ chức hữu nghị trong tình hình mới”. Các địa phương, các tổ chức thành viên sẽ xây dựng chương trình kế hoạch hành động, từ đó làm cơ sở để xây dựng kế hoạch chung cho toàn VUFO. Ngoài ra, VUFO sẽ tổ chức hội nghị quán triệt Nghị quyết Đại hội và Chỉ thị 38 của Ban Bí thư để có định hướng cho toàn hệ thống và xác định rõ nhiệm vụ của từng cơ quan, tổ chức sẽ phải làm để thực hiện được chủ đề mà Đại hội đã đề ra.

VUFO cũng đang nỗ lực để hoàn thành chương trình công tác của năm 2020, là năm đầu tiên thực hiện các Nghị quyết của Đại hội. Đặc biệt trong năm tới, chúng ta có rất nhiều sự kiện, hoạt động hoạt động đối ngoại lớn của đất nước mà trong đó, ĐNND đóng vai trò, trách nhiệm rất lớn.

Một trọng tâm rất lớn của năm sau, cũng là năm mà VUFO phải tập trung vào việc củng cố, kiện toàn đội ngũ cán bộ. Như trong phát biểu chỉ đạo của Thường trực Ban bí thư Trần Quốc Vượng tại Đại hội đã nêu một nhiệm vụ quan trọng đó là kiện toàn, xây dựng đội ngũ của VUFO thật sự đoàn kết, có đủ năng lực, trình độ để đáp ứng được những yêu cầu của nhiệm vụ mới đề ra.

Xin cảm ơn bà!

Nguồn: https://thoidai.com.vn/ba-nguyen-phuong-nga-chu-tich-vufo-se-nhanh-chong-trien-khai-nghi-quyet-dai-hoi-vi-va-chi-thi-38-94184.html